מנכ"לית משרד החינוך פנתה ביום 22.1.2017 לכלל הרשויות והודיע כי בהתאם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 9/ 2016 (בשיתוף משרד החינוך) מבהיר את חובת הרשויות לקיים מכרזים להפעלת בתי הספר בחטיבה העליונה במבנים בבעלות הרשות (הקצאה / שימוש קרקע + בינוי משרד החינוך), כאשר עד לשנת תשפ"א (4 שנים!) – כל ההתקשרויות להפעלת בתי ספר צריכות להתבצע עפ"י מכרז התואם את הוראות החוזר.

בפתיחה של בתי ספר חדשים שהרשות החליטה על הפעלתם הישירה בידי בעלות פרטית, יש חובה בפרסום מכרז באופן מידי כבר לשנת הלימודים תשע"ח.

במכרז יכולות להתמודד רק בעלויות שעומדות בתנאי הסף, וביניהם ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת בתי ספר תיכוניים. מרכיב המחיר מהווה 10% בלבד מהציון, ומרכיב האיכות מהווה 90% מהציון. כאשר מתוך מרכיב המחיר 55% הינו ניקוד לבעלות בגין "התמונה החינוכית" , ניקוד זה מחושב ע"י משה"ח בהתאם למודל מתוקף והשוואתי שבנה המשרד.