משרדי הממשלה מעניקים מידי שנה תמיכות בסך כולל של כ-3 מיליארד שקלים למוסדות ציבור הפועלים למטרת חינוך, תרבות, רווחה ועוד לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב.
על תמיכות אלו תוכלו לקרוא במדריך המקוצר שלנו לתמיכות באתר: המדריך המקוצר לתמיכות – מבית מישור >>>
החשב הכללי פירסם טיוטה חדשה לנוהל המסדיר את תהליך הגשת בקשות לתמיכה (באמצעות מערכת מרכב"ה) ומנחה את משרדי הממשלה ואת הגופים הנתמכים בכל הנוגע לתהליך אישור התמיכות, הדרישות מהגופים הנתמכים ותהליכי הפיקוח והבקרה עליהם.

סיכום עיקרי השינויים

הקלות:
בשורה! קיצור תהליך הגשת בקשת תמיכה – הביקורת השנתית על המוסד הנתמך לא תעשה עוד בעת הגשת בקשת התמיכה, על בסיס נתוני שנים קודמות ותחזיות, אלא תעשה בדיעבד, בשנה שלאחר שנת התמיכה, על בסיס נתונים מבוקרים הנוגעים לשנת הפעילות הנתמכת. במקביל, במועד הבקשה, המוסד יידרש לחתום על כתב התחייבות מפורט. בנוסף, החשכ"ל יקבל מידע ישירות מרשם העמותות, חלף בקשתו מהגוף הנתמך וכן חלק מהדיווחים ידרוש רק אחת לשנתיים בלבד.
⇐ תקרת שכר בעל תפקיד ניהולי – התקרה עלתה ל-630 אש"ח לשנה (במקום 620), כמו"כ הוצמדה למדד.
⇐ תקרת אחוז הנה"כ למוסד קטן – מוסד ציבור שמחזור הכנסותיו בשנת התמיכה נמוך מ-600 אש"ח, עלות שכר המנכ"ל שלו, או בעל תפקיד אחר העוסק באופן מובהק בפעילות הנתמכת, לא תחושב כחלק מהוצאות הנה"כ, אם היא נמוכה מ-%50 ממחזורו. בכל מקרה החרגת שכר מהוצאות הנהלה וכלליות כאמור לא תתאפשר ליותר מבעל תפקיד אחד בגוף. (בנוהל הקיים – תקרת מחזור של 300 אש"ח ואחוז מהמחזור עמד על 40%).
⇐ כספים מעזבונות המדינה – יחשבו למקורות עצמאיים ולא לכספי תמיכה (לצורך חישוב % מקורות מימון עצמי).
⇐ גרעון נצבר – במוסד קיים – כבעבר, נבדק כי הגרעון הנצבר אינו עולה על 50% ממחזור ההכנסות, בשנה שקדמה לשנת התמיכה. נוספה הבהרה – שלעניין המחזור ניתן להכיר בהכנסות בשווי כסף, לפי הכללים ביתר הסעיפים בנוהל.
במוסד חדש – כבעבר, נבדק כי הגרעון הנצבר אינו עולה על 30% ממחזור ההכנסות, אולם חלו 3 שינויים:

[א] הבדיקה נעשית לשנתיים שקדמו לשנת התמיכה ולא לשנה בודדת.
[ב] מוסד עד 500 אש"ח – הבדיקה תהיה לפי 50% מהמחזור.
[ג] גם למוסד חדש, ועדת תמיכות רשאית לאשר את התמיכה בכפוף לתכנית הבראה.

החמרות:
⇐ מתן הלוואה כפעילות צינור – נקבע כי מוסד ציבור נתמך לא יעביר כספים ללא תמורה לתאגיד אחר במישרין או בעקיפין לרבות הלוואה ללא ריבית / עם ריבית!!.
⇐ שווי כסף – הכרה בעלויות אלו לעניין חישוב עלות הפעילות ושיעור המימון עצמי – בנוהל הקיים נדרשו 2 תנאים להכרה: א. במבחני התמיכה נקבע כי ניתן להכיר בעלויות שהן "שווה כסף"; ב. העלויות מופיעות בדוחות הכספיים המבוקרים. בטיוטה החדשה נוספו מספר תנאים נוספים: ג. במבחני התמיכה יקבעו מהן סוגי ההכנסות וההוצאות שלגביהן ניתן להכיר. ד. מוסד הציבור ינהל רישום של המתנדבים ושעות עבודתם או רישום של הכנסות והוצאות ב"שווה כסף" ואסמכתאות על קבלתן, לפי העניין, באופן המאפשר פיקוח ובקרה! ה. שווי עבודת המתנדבים לא יהיה גבוה מעלות שכר המינימום. (עד היום דרישות אלו נדרשו רק לעניין הכרת שווי כסף לעניין מחזור הפעילות ועלויות הנהלה וכלליות, ולא בהתייחס לעלות הפעילות ושיעור המימון)
⇐ עודפים צבורים – בדיקה כי יתרת הנכסים נטו לשימוש לפעילויות שלא יועדו מתוך מחזור הכנסותיו של גוף נתמך אינה עולה על 100% מהמחזור – הורחבה לשנתיים, ולא רק לשנה אחת שקדמה לשנת התמיכה.
⇐ התייחסות להכרה בעלויות תקורה – בנוהל הקיים אין התייחסות האם ניתן להכליל עלויות תקורה בעלות הפעילות הנתמכת. (בפרקטיקה, משרדים שונים הכירו בין 0-20%). בטיוטת הנוהל נכתב כי תשולם תמיכה בגין הוצאות תקורה אם המשרד הממשלתי קבע מפורשות במבחני התמיכה שיעור תקורה, בשים לב למהות הפעילות הנתמכת. ושהוצאות התקורה שויכו לפעילות הנתמכת לפי בסיסי העמסה סבירים, בהתאם להנחיות חשב המשרד.
⇐ סנקציות – נקבעו סנקציות שונות לחריגה בפעם הראשונה, ולחריגות נוספות במהלך ה-1-5 שנים רצופות. כגון: מוסד שחרג מתקרת שכר ניהולי יקנס בסכום החריגה כפול 5. מוסד שביצע פעילות צינור – יקנס בסכום העברות הצינור. ככל שמדובר בתאגיד עסקי בשליטתו – יקנס בכפל. מוסד שחרג בהוצאות הנה"כ באופן חד פעמי או בפעם השנייה בתוך ארבע שנים רצופות, יקנס בסכום החריגה כפול 3. ועוד.

לטיוטה המלאה – לחצו כאן >>> משרדנו פנה לחשכ"ל בבקשה לתיקונים, שינויים והבהרות. גם אתם יכולים להשיג ולהציע הצעות באמצעות אתר "קשרי ממשל" או באמצעות פניה ל:nohal.tmichot@mof.gov.il . עד ל-12.9.2019.