לאחר שנים, משרד החינוך פירסם נוהל איתנות פיננסית לבעלויות.
מטרת הנוהל הינה לנפות ולברר מיהם המוסדות בעלי איתנות פיננסית. מוסד שימצא שאינו איתן – רשיונו יבוטל. בבדיקת האיתנות הפיננסית שמבוצעת על ידי רואי חשבון מטעם משרד החינוך במסגרת נוהל תקצוב, נבדקים 6 מדדים משולבים שבסופם מקבל המוסד ציון בין 1-100.

משמעות הציון:

דרגהציוןטיפול
נמוכה מאד0-30זימון ההנהלה לפני פסילת רישיון
נמוכה31-50המשך ביקורת עומק
סבירה51-90תקין. אישור תקצוב
גבוהה91-100תקין. אישור תקצוב

המדדים לציון הינם מדורגים, כדלהלן:

פירוט המדדיםציון מירביאופן הניקודמקסימוםמינימום
יחס שוטף25יחסי100%75%
נכסים נטו מסך המאזן23יחסי0-15%
עודף (גרעון) נצבר מפעילות מסך המאזן18יחסי0-15%
עודף (גרעון) שנתי שוטף ממחזור18יחסי0-15%
ממוצע מחזור חודשי6יחסי1,200,000 ₪ 0
מדד אלטמן10יחסי2.991.81
קנס בגין גירעון נצבר ממחזור-20אחיד-50%
קנס בגין גירעון מצטבר חריג-20אחיד-1,500,000
סה"כ ניקוד משוקלל (0-100)1001000

הסבר למדדים:

פרמטר 1: יחס שוטף

נכסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות. כיסוי של 100% של ההתחייבויות השוטפות על ידי הנכסים הנזילים יזכה את העמותה ב-25 נקודות. הרף המינימלי הנדרש הינו 75%. מדד זה מדורג. עמותה עם יחס נזילות נמוך יותר-תקבל ציון יחסי.
נכס/התחייבות שוטפת הינם בעלי מימוש בשנה הקרובה. דוגמאות לנכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות

נכסים שוטפיםהתחייבויות שוטפות
מזומנים ופיקדונות בבנקמשיכת יתר
מזומנים בקופההלוואות בנקאיות והלוואות מפרטיים
המחאות לגביהחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
תלמידים חייביםהמחאות לפרעון
הכנסות משרד החינוך לקבלספקים
תרומות לקבלעובדים, קופות גמל וקרנות השתלמות
הוצאות שכירות מראשהכנסות הורים מראש

פרמטר 2: נכסים נטו

סך הנכסים נטו יזכה את העמותה ב-23 נקודות. מדד זה הינו מדורג. גרעון נצבר עד 15% מסך המאזן יזכה בניקוד יחסי. נכסים נטו מבטאים נכסים לרבות רכוש קבוע! בניכוי התחייבויות המוסד. הסכום מבטא במידה מסוימת את שווי המוסד.

קנס: גרעון מצטבר
אם הגרעון המצטבר בסך הנכסים נטו עולה על 50% ממחזור ההכנסות – יקבל המוסד קנס של מינוס 20 נקודות.
בנוסף, אם הגרעון המצטבר בסך הנכסים נטו עולה על 1,500,000 ₪ – יקבל המוסד קנס של מינוס 20 נקודות.

פרמטר 3: עודף (גרעון) נצבר מפעילות

סך יתרת נכסים נטו שישמשו לפעילות יזכה את העמותה ב-18 נקודות. מדובר ביתרת עודף/ גרעון מצטברת מהקמת העמותה לסוף השנה לחלק לסך המאזן. יתרה זו מנטרלת רכוש קבוע ומכירה בו כהוצאה. היתרה מתייחסת לנכסים הפנויים. מדד זה הינו מדורג. גרעון נצבר עד 15% מהמאזן יזכה בניקוד יחסי.

פרמטר 4: עודף שוטף

עודף שוטף בשנת הכספים יזכה את העמותה ב-18 נקודות. מדד זה הינו מדורג. גרעון עד 15% מהמחזור יזכה בניקוד יחסי.

פרמטר 5: מחזור הכנסות

מחזור הכנסות מעל 1.2 מליון בשנה (100,000 בחודש) יזכה את העמותה ב-6 נקודות. עמותה עם מחזור נמוך יותר – תקבל ניקוד באופן יחסי.

פרמטר 6: מדד אלטמן

מדד אלטמן מכיל בתוכו נוסחא מורכבת. עודף ביחס לנכסים, יגרור עליה משמעותית במדד.

קישור לנוהל