כיום, עמותה חייבת לציין בדוח הכספי את שמו של כל תורם יחיד שתרם לה תרומה מצטברת של 20,000 ₪ אלא אם קיבלה אישור מיוחד לחסות את שמו. ועדת החוקה של הכנסת אישרה החודש תקנות חדשות לפיהן, עמותה תהיה מחויבת לדווח רק על תרומה שנתית מצטברת של ₪100,000 הגם שתידרש לנהל רישום של מי שתרם לה תרומה מצטברת של 20,000 ₪.
עמותות שמחזור הכנסותיהן הוא עד 500,000 ₪ תידרשנה לדווח על קבלת תרומה מצטברת של 50,000 ₪ אם היא עולה על 20% ממחזורה הכספי השנתי של העמותה.
לצד העלאת הסכומים הדרושים בדיווח על פי התקנות החדשות צפוי הרישום להיות משמעותי יותר, שכן העמותה תידרש לרשום גם את מספרי תעודות הזהות של התורמים. ההסדר אינו משנה מהסדרי הדיווח שנקבעו בחוק ובתקנות לגבי תרומות שמקבלות עמותות מישויות מדיניות זרות.
במהלך דיוני הוועדה בתקנות התברר כי מתן האישור לחיסוי שם תורם ניתן כמעט באופן אוטומטי, כעניין שבשגרה, עד לסכום של 150,000 ,₪ כך שהעלאת הסכום מהווה עיגון של הנוהל הפנימי של רשם האגודות הגם שמדובר בהפיכת ברירת המחדל.
בנוסף, אישרה הועדה דוח מילולי בפורמט חדש, לפירוט שינויים ראה פרסומנו בחוזר דצמבר: קישור >>>

התקנות החדשות טרם נכנסו לתוקף והן אינן מיושמות בדוחות בגין 2017 המוגשים בקיץ הקרוב. הדיווח בפורמט החדש ייושם על דיווח לשנת 2018, כלומר, הדיווח יהיה בעוד כשנה ויתייחס לפעולות כספיות המתבצעות בימים אלו.