דחיית מס בחברה ומיסוי דו שלבי יתאפשר מכאן והלאה רק כאשר מדובר בפעילות חברה וקיים הגיון בשימוש בעודפי החברה לצורך הגדלת הכנסות החברה. משיכות בעלי מניות מחברה, חברה בבעלות יחידים (חברת ארנק), וצבירת עודפים בחברה. מצורפת גם מצגת מפורטת, להורדה>>>.

1. יתרות חובה בעלי מניות – יתרת חובה שעמדה במהלך השנה על 100 אלף ₪ או יותר וממשיכה (כולה או חלקה) לתאריך מאזן נוסף, תחשב להכנסה אצל בעל המניות ותהיה חייבת במס.
מס הכנסה מדיבידנד אם יש עודף בחברה, או מס הכנסה אישי מדורג שכר /עסק אם אין עודף בחברה.
דוגמא:
במהלך שנת 2017 נטל הלוואה של 120 אלף ₪ מהחברה.
עד סוף 2018 לא החזיר את מלוא ההלוואה – היתרה לסוף 2018 תחשב להכנסה ותהיה חייבת במס.

בשנת 2017 פעלה הוראת שעה:
שיעור המס עמד על 25% בלבד גם לבעלי שליטה ולבעלי הכנסות גבוהות, וזאת בגין משיכת עודפים שהצטברו עד סוף 2016. לתשומת לב, אם ניצלתם הטבה זו- סך ההכנסות מהחברה (למעט דיבידנד) לשנים 2017-2019 לא יפחת מסך ההכנסות הממוצע לשנים 2015-2016. סך ההכנסות- כולל שכר, דמי ניהול, הפרשי הצמדה וכו' ולמעט דיבידנד.

2. חברת ארנק – חברת מעטים בבעלות יחיד או עד 5 בעלים
הכנסה שמהותה משכר או עסק אישי ולא הכנסה של חברה ישולם מס מלא לפי מדרגה אישית, ולא יהיה ניתן ממיסוי של חברה: דו שלבי, קיזוז הפסדים וכו.
סוג אחד – חברת ניהול או מתן שרותי "נושא משרה"
סוג שני – חברה הנותנת שירותי עבודה.

על מנת למנוע צורך בבחינות מורכבות נקבעו חזקות חלוטות:

1. ההכנסה מתקבלת ממקור מרכזי אחד (70% ומעלה).
2. השירות מבוצע ע"י בעל המניות או עובדיו –צוות של פחות מ- 4 עובדים (אדם וקרובו נחשב למועסק אחד, עובד פחות מ-4 שעות ליום נחשב חצי מועסק ועובד בחלק מהשנה יחשב על פי החלק היחסי).
3. במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים. מניין התקופה רטרואקטיבית משנת 2013.

חוזר מיוחד 10/2017: נקבע שגורם שנותן שרות למספר רב של לקוחות – אולם בפועל רק הגביה נעשית במרוכז ע"י גוף אחד – עדיין יכול שלא להיכנס להגדרה של חברת ארנק: הכוונה המפורשת בחוזר הינה ל:
א. סוכן ביטוח. לקוחות רבים, תקבול מחברת ביטוח מרכזית.
ב. אומן – לקוחות רבים, תקבול מרוכז מאמרגן. לעומתם רופא של קופ"ח יחשב לחברת ארנק- כלומר הלקוחות הם של הקופה.

3. רווחים ראויים לחלוקה מסך 5,000,000 ש"ח אשר "שוכבים בחברה" 5 שנים, חייבים להיות מחולקים, בהתאם לתנאים שנקבעו.

הקלות במיזוגים ופיצולי חברות- סיטואציות שלא תחשבנה לארוע מס
מאפשרות עולם חדש של מיזוג ופיצול בין חברות:

1. העברת נכסים –העברת מלוא הזכויות בנכס תמורת קבלת זכויות בחברה.
2. עסקאות בהחלפת מניות – הקלות רבות
3. פיצול חברה למספר חברות – לצורך נוחות צרוף של בעלי שליטה אחרים, פיצול בין מספר פעילויות.

אם אתם שוקלים למזג חברות בבעלותכם או לפצל אחרות – זה הזמן לבחון מחדש היתכנות והקלות במיסוי.