אתמול יום ראשון אושרה הצעת החוק בוועדת שרים לחקיקה. ההשפעה רחבה ותשליך על אלפי מסגרות ומאות אלפי ילדים והורים.
מטרת החוק: מסגרת לפעוטות (שאינם נכללים בחוק לימוד חובה) יידרש לרישיון הפעלה. רישיון הפעלה יינתן מהממונה על מעונות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

מהו מעון הנדרש לרישיון?
המסגרת פועלת לפחות 5 שעות ביום, 5 ימים בשבוע
מספר הילדים לפחות 7 

הדרגתיות ביישום החוק:

בשלב ראשון יידרש רישיון על מסגרת של 28 פעוטות
לאחר מכן 18 פעוטות
מקץ 6 שנים – מסגרת של 7 פעוטות תידרש גם היא לרישיון (למשל משפחתון).

חוק המלצות גם הוא אושר בוועדת שרים לחקיקה, עבר כבר בקריאה טרומית ונמצא בדיוני וועדה לקראת קריאה ראשונה. בחוק לפני תיקונו הוצע לחייב התקנת מצלמות. בחוק העדכני מוצע לתמרץ מי שיתקין מצלמה במעון.

התנאים לרישיון (בהתאם לנוסח החוק האחרון):

> הבעלים/בעל השליטה/המנהל/המחנך – לא הורשע בעבירה.
> כאשר המקום פועל במקום מגורים – מי שמתגורר בו לא הורשע בעבירה.
> אם ניתנה החלטה במשך שנתיים קודמות שלא לתת רישיון. (כלומר כאשר יש החלטה סופית – זה אוטומטי תקף ל-3 שנים קדימה).
> ההפעלה העצמאית ולא באמצעות אחר. (כלומר לא אפשרי קבלן משנה)
> נדרש צירוף רשימה של כל העובדים במעון.

בנוסף השר יקבעו תנאים בנושאים אלו:

> תנאים פיזיים / תנאים תברואתיים / תנאים בטיחותיים וסביבתיים
> תנאים תזונתיים / תנאים לאבטחת המעון / תנאים נדרשים ממלאי התפקידים במעון: לרבות בריאות, השכלה ניסיון והכשרה. / תנאים לעניין סדר היום. / תקן יחס המטפלים למספר הילדים. / חובת ביטוח.
> השר יהיה רשאי לקבוע כי לא ינתן טיפול למי שאינו פעוט. (כלומר הגבלה על קליטת ילד מעל גיל 3 במסגרת מעון שאינה גן).

אכיפה:

בחוק יכללו כלי אכיפה מנהליים סמכויות מפקחים והוראות עונשין, לצד סמכויות אכיפה והרתעה פליליות, בהם סמכות למתן צו הפסקה מנהלי לשם סגירת מעון, הטלת עיצומים כספיים

התקציב לצורך הסדרת מערך המסגרות לטיפול בילדים בגילאי 0-3 יעמוד על 280 מלש"ח בפריסה לשבע שנים וכן יוקצה כוח אדם נוסף לאגף מעונות היום. התקציב ישמש לשם הבטחת אכיפה אפקטיבית ויעילה לטובת שלומם וביטחונם של הילדים, תוך מתן תקציב ייעודי במסגרת החלטת הממשלה להדרכת והכשרת מטפלות וכן לצורך סבסוד התקנת מצלמות במעונות יום.