חוק נהרי נועד להשוות תמיכות בתלמידים בבתי הספר היסודיים במסגרות המוכש"ר לתלמידי הרשמי. סכום התמיכה יהיה לפי עלות אחזקה שוטפת של חינוך ילד רשמי ברשות מוכפל בשיעור התקצוב של המוסד.
חוק נהרי חל משנת 2008 עד וכולל שנת הלימודים תשע"ג. בשנת הלימודים תשע"ד חל בשיעור 70% בלבד. שנת תשע"ה וכן שליש ראשון של תשע"ו החוק לא היה קיים וחזר כחלק מההסכמים הקואלציוניים ש"ס החל מ 1.2016

עמדת היועמ"ש בבג"ץ עמותת בית ספר הורים, חינוך וולדרוף נגד עיריית רמת גן כפי שפורסמה בראשית 2016 מבהירה שוב כי חוק נהרי בנוסחו הנוכחי דווקני ומצומצם ונותן מענה חלקי בלבד למוסדות המוכש"ר. עמדה זו מצטרפת לעמדות קודמות (ב 2014 – נגד אור יהודה ואחרות)

הדגשות מרכזיות:

א. תקצוב תלמידים תושבי חוץ הלומדים במוסד בעיר – לא יינתן.
ב. שוויון תוכנית לימודים ייחודית וחוגים המתוקצבים במוסד רשמי דומה – מותנה בכך שהמוסד המוכש"ר ביצע את אותה תכנית. [מישו"ר: אין התייחסות למקרים הרבים בהם לא מידעים את המוסדות ולא מאפשרים להם להכנס לאותן תוכניות].
ג. שכירות מבנים – תעשה השוואה גם בסעיף תקציב שכירות. אם אין עלות הוצאות שכירות לתפעול המוסדות הרשמיים אין מקום להשוואה לגבי המוכש"ר. [מישו"ר: חוק נהרי עוסק בהשוואת סעיפים שקיימים בספרי החשבונות. לשבר את האוזן, רשות שאינה מפעילה כלל מוסדות רשמיים, אינה מחויבת לתקצב מוסדות מוכש"ר. זו תמונת המצב למשל בעיר מודיעין עלית, אין בה מוסדות רשמיים אז הרשות פטורה מלתמוך במוסדות. בחוק נהרי אין התייחסות לבסיס האפליה הרחב יותר – הקצאת מבנים או הצטיידות, מאחר חוק נהרי עוסק רק בתקצוב שוטף. כל השקעת קבע החוסכת עלות שוטפת, בין אם מבנה או כל תשתית חסכונית אחרת, מצמצמת את הפרמטרים להשוואה]
ד. זכאות לתקצוב גני ילדים – תמשיך ההעדפה של מוסד רשמי על פני מוכש"ר. חוק נהרי לא יחול. עמדת היועץ המשפטי כי התקצוב של גן מוכש"ר זהה לתקצוב של מוסד רשמי. [מיש"ר: לכאורה – ככל הנוגע לתקציבי משרד החינוך. אולם יש להעיר שתי הערות מהותיות מרכזיות. האחת – תקצוב המשרד מתייחס לגננת ולסייעת בלבד. השתתפות הוצאות שוטפות בגני טרום חובה בלבד. אפס תקצוב הוצאות תפעול בגני חובה – נדרש להיות "מטופל" ע"י המשרד או הרשות. השנייה – תקצוב גן רשמי שונה מאחר וכל עלות נוספת בגין העסקת הגננות מעבר לפרופיל הבסיסי, מתוקצב ע"י משרד החינוך המעסיק ישירות את הגננות]