עמותה / חל”צ המבקשת שלא לציין בדוח הכספי את שמו של תורם יחיד אשר תרם לה באופן מצטבר סכום העולה על 20,000 ₪ לשנה, תגיש לרשם העמותות בקשה לאישור מיוחד מפורטת ומנומקת.

הבקשה תכלול

1. הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

> שם התורם, ת.ז. וכתובת.
> סכום התרומה
> הצורך בשמירת עילום שמו של התורם.
> האם קיים קשר בין התורם, עסקיו או ענייניו האישיים לבין פעילות העמותה.
> אם התרומה מעל 150,000 ₪ או בשיעור של למעלה מ-20% מהמחזור, יש לצרף תצהיר (נוסח תצהיר מוצע, נספח).
> אם התרומה מעל 500,000 ₪, יש לצרף גם מכתב מהתורם המפרט את טעמי התנגדותו לגילוי פרטיו, על אף שידוע לו כלל הגילוי הנוהג על-פי חוק העמותות. הבקשה תענה על בסיס נימוקים מיוחדים בלבד.

2. הבקשה תוגש עד 90 יום לפני הגשת הדוח המילולי והדוח הכספי של העמותה.

3. הבקשה תוגש ביחס לכל תורם בנפרד.

דגשים לגבי הבקשה

1. בקשה לחיסיון שמם של תורמים שהינם תאגידים לא תענה.

2. בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים הנדרשים על פי הוראות התקנות, תתויק ביחד עם פרטי התורמים כמסמך חסוי הנסתר מעיני הציבור למשך 45 יום. ככל שלא יתקבלו הפרטים הנדרשים תוך 45 מיום קבלת מכתב המורה על השלמת הפרטים החסרים מאת הרשם, יתויקו מסמכי הבקשה כגלויים. יצוין כי הרשם עשוי לדרוש מן העמותה פרטים נוספים.

3. רשם העמותות ישקול אם לאשר את הבקשה. בין יתר שיקוליו, יבחן הרשם את: סבירות הנימוקים, היקף התרומה, היחס בין התרומה למחזור העמותה, שיעור התרומה ביחס לתורמים אחרים לעמותה, זהות התורם והקשר שלו לעמותה. בנוסף, ישקול הרשם את חשיבות השקיפות הציבורית, קרי הצורך לאפשר לציבור לממש את זכותו לדעת מהם הכוחות הכלכליים והפוליטיים המניעים עמותות ושיקולי מנהל תקין למול שיקולי הגנה על פרטיותם של התורמים וזכותם למתן בסתר. הרשם ייתן משקל אף להשפעתם של השיקולים הנזכרים על הצורך להגן על יכולת גיוס התרומות של עמותות.

4. עמותה אשר קיבלה אישור מיוחד לחיסיון כאמור, תגיש שתי רשימות תורמים:

א. כנספח לדוח הכספי, רשימה מלאה, כולל הסכום החסוי תחת שם התורם “תורם חסוי”.
ב. כמסמך נפרד לרשם העמותות הכולל את שמות כל התורמים, אשר כותרתו מודגשת ולשונה: “רשימת תורמים חסויה לפי החלטת הרשם מיום XXX”. מסמך זה יתויק כחסוי בתיק העמותה.

דגשים לגבי דיווח על תרומות מעל 20,000 ₪, באופן כללי

1. “תורם” הינו כל אדם (לרבות בני ביתו הסמוכים על שולחנו ותאגיד שהוא בעל השליטה בו) או תאגיד (לרבות אדם שהוא בעל השליטה בו ותאגיד אחר המצוי בשליטת אותו תאגיד) שהעמותה קיבלה ממנו תרומה במישרין או בעקיפין, ובכלל זה תרומה שיועדה לעמותה על ידי התורם, אך הועברה אליה באמצעות גוף אחר.

2. עמותה תפרט אף תרומות בשווה כסף, אם הן טובין הניתנים להערכה /לכימות.

3. מחילת הלוואות תדווח ברשימת התורמים בשנה בה הן הפכו לתרומות, ולא בשנת קבלת ההלוואה.