ללא קשר למועד הגשת דוח סופי, קיימת חשיבות לבצע כבר בימים אלו אומדן רווח לשנת המס. נישום חייב לשלם ריבית בשיעור 4% והפרשי הצמדה על סכום חובו לרשות המסים – מתום שנת המס ועד למועד התשלום בפועל. לפיכך אם מקדמות המס חושבו על בסיס הכנסה נמוכה מההכנסה הסופית בפועל, מומלץ לבצע השלמת תשלום. נישום זכאי לפטור מדורג: בחודש הראשון שלאחר תום שנת המס – פטור מלא. בחודש השני הפטור הוא ממחצית מן הריבית והפרשי ההצמדה. בחודש השלישי – הפטור הוא מרבע מן הריבית והפרשי ההצמדה.