ללא קשר למועד הגשת דוח סופי, קיימת חשיבות לבצע כבר בימים אלו אומדן רווח לשנת המס. נישום חייב לשלם ריבית בשיעור 4% והפרשי הצמדה על סכום חובו לרשות המסים – מתום שנת המס ועד למועד התשלום בפועל. לפיכך אם מקדמות המס חושבו על בסיס הכנסה נמוכה מההכנסה הסופית בפועל, מומלץ לבצע השלמת תשלום. נישום זכאי לפטור מלא אם שילם את המקדמות עד סוף חודש הראשון שלאחר תום שנת המס – כלומר עד סוף 1.2019.