עם סיומה של השנה, מומלץ לבדוק את עצמנו:

> האם האישורים שלנו ברי תוקף?
אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי במקור. ניתן לראות באתר >>>

> ספירת קופה
יש לבצע ספירת מזומנים, שיקים ושוברי אשראי. מומלץ לתעד את רשימת השיקים (אפשרי תצלום). מומלץ לבצע הפקדה לפני תום השנה.

> האם אנחנו מנהלים את כל הספרים להם אנחנו מחויבים?
ספר קופה, רשימת חברים, פנקסי ערבויות ושעבודים, ספר פרוטוקולים של אסיפות הועד ואסיפות הוועדות.

> דפי בנק
מומלץ להוריד מידע ודפי בנק ממוחשבים. ישנם בנקים המוגבלים להורדת מידע לחצי שנה.

> חוזים והסכמים
יש לוודא כי כל שיתוף פעולה עם גורם חיצוני לאגודה, מעוגן בהסכם. ניתן לפנות למשרדנו לקבלת דוגמאות להסכמים. הסכם שימוש בחשמל/מים עם תאגידים/פרטיים, הסכם פעילות משותפת וכן הלאה.

> קבלות
בהתאם להוראות ניהול ספרים של מס הכנסה, חלה חובה להפיק קבלה מידית לכל תקבול שאינו בהעברה בנקאית והוראות קבע (שקים, מזומן, אשראי). זה הזמן להציף את כלל התקבולים שלא נרשמו בעבורם קבלות ולהפיק קבלות. דוגמא: קבלה מרוכזת לגבייה מתושב בה"ק, קבלה מרוכזת לתקבולים ממשרד ממשלתי.

> הלוואות לעובדים
הלוואה מעל 7,680 ₪ יש לחייב ולזקוף בגינה ריבית לפי סעיף 3(ט) 3.41%.

> ביטוח
זה הזמן לבחון כיסוי ביטוחי מספק לתלמידים, לעובדים ולרכוש, וכן, ביטוח אחריות לחברי הועד ונושאי המשרה באגודה.

> זיכוי העובדים בגין תרומות
מעביד שהסדיר הרשאה, רשאי להעניק לעובדיו זיכוי בגין תרומות עד גובה תרומות של 25,000 ₪ לשנה.

> התחשבנות בין ועד היישוב לאגודה השיתופית האם ביצענו העמסה וסיום התחשבנות?
יש לבחון ביצוע ההוצאות השונות – אילו הוצאות משויכות לוועד כהוצאות מוניציפליות, ואילו הוצאות עלינו לשייך לאגודה השיתופית.

> פעילות עסקית באגודה: כאשר האגודה מקיימת פעילות עסקית מחויבת במע"מ חשוב להקפיד:

א. ספירת מלאי במקרה והפעילות מושתתת על מלאי.
ב. התאמת מע"מ – חשוב לבצע התאמת דיווחים למלוא ההכנסות המופקות לפני דיווח מע"מ של דצמבר, על מנת שיתאפשר לסגור פערי דיווח בשנה שוטפת.
ג. חשבוניות תשומות – חשוב לבצע סקירה ובדיקה האם קיימות חשבוניות הוצאות שלא נדרש עבורן מע"מ המותר בדרישה, ולדווח עליהן בדיווח דצמבר.

> גובה עלויות הנהלה וכלליות
לבחון יחס מחזור הפעילות. על פי הוראות החשכ"ל שיעור ההוצאות עד 10 מליון ₪ הוא 22% מקסימום.

> האם אני עומד בהוראות ניהול ספרים או נדרש ממני שינוי לקראת השנה הקרובה?

סכום המחזור השנתי 
500,000• חובה לבצע ניהול מערכת חשבונות כפולה ולהגיש דוחות מבוקרים ע"י רו"ח. קיימת חובה לבצע וניכוי במקור משכירות משכר עובדים ומשכר מרצים ואומנים.
3,200,000• חובת ניכוי במקור לספקים ודיווח למס הכנסה על כלל תשלומים לספקים. כנ"ל אם מעסיק 10 עובדים בשלוש שנות המס שקדמו (*)

(*) כל משלם תשלום החייב בניכוי מס במקור צריך להתעדכן סמוך לפני ביצוע תשלום לספקים ונותני שירותים, או לפחות אחת לחודש, לגבי תוקף זכאותם לאישורים. ניתןן לבדוק את אישורי ניכוי במקור באופן פרטני באתר מס הכנסה ולשמור את האישור לצרכי ביקורת וזאת על כל תשלום מעל 4,920 ₪ (לספק, שנתי) אלא אם הספק מציג אישור פטור או שיעור נמוך יותר מ 30%.
משלמים המשתמשים ב"מערכת מיבזק" או מערכת 1000 יכולים לחסוך את הטרחה (מערכת 1000 בדיקה אוטומטית מהירה של אישורי הספקים על ידי הפקת קובץ מתוכנת הנהלת החשבונות ושידורו באתר מס הכנסה >>> 

> בחינת מס בגין שכר:

• שכר עד 177,787 ₪ פטור ממס שכר, זה הזמן לבדוק שינוי לקראת השנה החדשה ובחינה השנה שחלפה.
• הטבות אישיות לעובד שניתנו במהלך שנת המס יש לזקוף באותה שנה. כגון: טיול ונופש לעובדים, כיבוד, שימוש בטלפון נייד, העמדת רכב לרשות העובד וכדומה. אי זקיפת שווי עלולה לעלות לועד ב-90% מס וזקיפה בשנה הבאה עלולה להעמיס עלות מס ביתר על העובד. בזקיפת רכב – יש לבדוק שווי שימוש מעודכן לשנת 2017.

> האם נערכנו לביקורת תמ"ת בדבר עמידה בדיני עבודה?
• האם תשלומי הפנסיה מועברים במלואם ולכל העובדים? האם אתם ערוכים להעברת כספי הפנסיה בהעברות בנקאיות בלבד ולא בשקים? האם בדקתם כי כל העובדים החדשים שויכו לקופות הפנסיה? בעובד פחות מ 3 חדשים במקרה וזכאי יהיה לקבל פנסיה רטרו, חשוב להפריש כבר כעת על מנת שלא יתחייב במס בשנת 2017.
• האם מועבר לעובד תלוש שכר מדי חודש?
• הם ישנו תיעוד של ימי חופשה ומחלה בתלוש השכר צבירה (וניצול!) וכן בתוכנה או בספר כרוך? זה הזמן לבחון האמנם מדובר אכן במשרה שלא חל עליה שעות עבודה ומנוחה (משרת אמון) והעניין הוסדר בהסכם.
• האם כל העובדים קבלו הודעה לעובד? וההודעה עדכנית?
• האם הודעה בדבר שכר מינימום תלויה במקום התכנסות העובדים ועדכנית לפי שכר מינימום אחרון?
• האם מקפידים לא לחרוג ממספר השעות הנוספות אשר מותר להעסיק בהם עובדים (עד 12 שעות לשבוע) והאם משולם על כך כדין? האם מקפידים על מנוחה שבועית של 36 שעות ומרווח של 8 שעות בין ימי העבודה?

> פטור ממע"מ לתשלומים המשולמים ע"י מלכ"ר לעוסקים פטורים – חידוש החל משנת 2017
החלטת מיסוי 7958.17 הבהירה כי "עוסק פטור" המעניק שירותים כגון: הדרכה, הוראה, כתיבה, יעוץ ארגוני, מנהל חשבונות, פסיכולוג ועוד,  למלכ"ר ולרשויות מקומיות יהיה פטור ממע"מ. הפטור ממע"מ יחול אף אם עיקר הכנסתו של העוסק הפטור הינה ממשכורת או קצבה, והמלכ"ר מקבל השירות לא יהיה חייב בתשלום המס בגין השירות.
עד להחלטה זו, המלכ"ר היה חשוף לחיוב מע"מ. בביקורות ניכויים נהגו חלק מפקידי השומה למסות, רשויות מקומיות נהגו לדווח מע"מ ולספוג עלות נוספת זו.
מעתה, רשויות אינן נדרשן לבקש מעוסקים פטורים הצהרה כי עיקר הכנסותיהם אינם ממשכורת, על מנת לא להתחייב בתשלום המע"מ.