במטרה לעודד בתי ספר לקדם בריאות, פרסם משרד החינוך קול קורא לבתי ספר שיוכרו כ'מקדמי בריאות'.
הגשת הבקשה מותנית בהכרה בבית הספר כ'מקדם בריאות', ההכרה בבית ספר כמקדם בריאות תלויה בפרמטרים שונים, קיים מדרג של 3 רמות שמשפיע על התקציב.
להלן התנאים לכוכב בריאות אחד (בהתאם לקול קורא תשע"ו)

1. מחויבות של מנהל בית הספר, מוביל הבריאות והצוות החינוכי לשילוב תחום קידום הבריאות בחזון , באמנה ובתכנית השנתית הבית ספרית כמוגדר בנספח במטרה לעצב את דמות הבוגר כבריא ואחראי לבריאות
2. הקמת צוות היגוי בית ספרי והפעלתו כמוגדר בנספח, אשר אחראי על פיתוח התכנית ויישומה. פיתוח תכנית שנתית בית ספרית המשלבת קידום בריאות והטמעתה במהלך השנה הראשונה לכניסה לתהליך. בתכנית ישולב נושא הבריאות בלפחות שלושה תחומי דעת ובלפחות שלוש שכבות גיל בבתי ספר יסודיים, שכבה אחת בחט"ב, שכבה אחת בחטיבה עליונה ושתי שכבות גיל בבתי ספר שש שנתיים )עדיפות לשכבה אחת בחט"ב ואחת בחטיבה עליונה(.
3. יצירת סביבה בית ספרית בריאה, נקייה ובטוחה במבנה, בכתות הלימוד, במרחבים הפתוחים, במתקני השתייה ובשירותים, תוך ניטור דרך קבע מפגעים , דיווח ויישום לקחים.
התקציב שיתקבל מיועד להצטיידות במגוון נושאים בתחום הבריאות לדוגמה: חומרי לימוד, מודלים שונים, מכשירים לפעילות גופנית, ציוד מעבדות להתנסויות שונות ועוד – לפי הנספח לקול הקורא.

גובה התקציב מושפע מהסכום הכולל שיאושר לתקנה, ומספר בתי הספר שיהיו זכאים.
גובה התקציב המקסימלי לבית ספר במדרג 3 – 6,000 ש"ח לשנה, בית ספר במדרג 2 – 4,000 ש"ח לשנה, ובית ספר במדרג 1 – 2,000 ש"ח לשנה.

מועד אחרון להגשת בקשה: 18/12/2016

קישור לקול קורא יוזמות לבתי ספר מקדמי בריאות