מהם הנימוקים המצדיקים הכרה בילדי השלמה? כיצד נבדקו בקלות האם הרשות סופגת עלות גננות עודפות מעבר לתקצוב?

בעיריות ובמועצות מקומיות תקציב גן מתקבל פר ילד ומבוסס על תקן מלא – 31 ילדים ברשויות מקבלות מענק ו- 33 ילדים ברשויות נטולות מענק.
התקציב כולל סכום עלות שכר שנתי עבור גננת (כולל אופק חדש), סייעת (כולל תוספת 5% אופק חדש) ובגני טרום חובה גם תקציב סימלי להוצאות אחרות. הסכום השנתי לתקציב הגן מחולק למספר ילדים בגן נורמטיבי וכך מתקבל ערך כספי לילד בודד.

כאשר ממוצע הילדים בגני הרשות נמוך ממספר הילדים הנורמטיבי (31/33) – יווצר בהכרח פער בתקנים, וקיזוז גננות עודפות. פער זה ניתן לצמצם ע"י הגשת בקשה למשרד החינוך ל"אישור ילדי השלמה" – ילדים תאורטיים בגן לצורך השלמת תקצוב לגן מלא.

בגני חובה – מחושב מספר התקנים להם זכאית הרשות. הרשות מדווחת למשרד החינוך על כל הגננות המועסקות, שכר הגננת משולם ישירות על ידי משרד החינוך, ובמידה ומספר התקנים המדווחים גבוה מהזכאות – מבוצע קיזוז גננות עודפות.
בגני טרום חובה – תקציב לגננת מתקבל ע"י תעריף ילד, ובדוחות מית"ר מוצג במקביל קיזוז על מלוא הגננות המועסקות.

מהם הנימוקים המצדיקים הפעלת גן שאינו מלא?

• גן קטן פיזית
• גן יחיד בישוב/מרוחק
• שכונה מזדקנת/צעירה
• בעיה דמוגרפית המקשה על הנגשת הגן לילדים

כיצד נבדוק במהירות האם הרשות סופגת עלות גננות עודפות? שני שלבים בהירים – כל אחד יכול:
ניתן לבדוק בקלות מספר תקנים עודפים בניתוח מהיר של דוחות מית"ר. להלן דוגמה
שלב א' – עפ"י הנתונים בגליון GY033 במית"ר- מציאת התקנים המקוזזים.

א. משרות מדווחות- סך משרות הגננות שעלות שכר משולמת ע"י משרד החינוך12
ב. משרות לפי תקן ילדי חובה- זכאות לתקנים לגני חובה5
ג. פער גננות עודפות- קיזוז גננות – כולל תקנים עודפים בגני חובה + כלל התקנים בטרום חובה7

שלב ב' – תרגיל המתבסס על דוח "גנים" במית"ר – חילוץ התקנים המקוזזים בגין תקנים עודפים.

ד. מספר ילדים בגילאי 3-4336
ה. תקן ילדים נורמטיבי31
ו. תקן משרות בגני טרום חובה10.8 = 336/31
ז. תקנים עודפים בפועל (ג בניכוי ד)3.8

ערך תקן גן לשנה שווה בקירוב ל 300 אש"ח, לפיכך פער של 3.8 תקנים יהיה שווה למעלה ממיליון ₪.

דגשים:
גני חינוך מיוחד: השלמת מספר הילדים לתקן כיתה מתקבל באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה ( במית"ר קוד נושא 19 – "ילדי סטיה).
⇐  במועצות אזוריות: תקציב הגנים מחושב פר גן, לפיכך אין צורך להגיש בקשה לילדי השלמה.
⇐  ילדי השלמה בגנים רב גילאים יינתנו רק במקרה שילדי החובה מהווים למעלה מ-50% מכלל ילדי הגן!
⇐  החל משנת תשע"ט הגשת הבקשה לילדי השלמה תעשה דרך אתר משרד החינוך.

לנוחיותכם – מצ"ב קישור למחשבון בדיקה מהירה תקני גננות עודפות.