הידעת? סך ההשתתפות הכוללת של המדינה בעקיפין במוסדות ציבור המאושרים לעניין 46 עומדת על קרוב למיליארד ₪ בשנה.

• התועלת: מהן ההטבות מאישור לפי סעיף 46?

הטבה לתורמיםסעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע כי התורם למוסד ציבורי מאושר, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה.
הטבת מיסוי
מקרקעין
בקשה לאישור לפי 46 מזכה באישור לפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. שמשמעותו הקטנת מס רכישה ופטור מלא או חלקי ממס שבח.

• גודל: מה מחזור ההכנסות המינימלי?
ניתן להגיש בקשה ממחזור הכנסות שנתי של 30,000 ₪. מוסד שמחזור הכנסותיו השנתי גבולי ונע בין 30,000 ₪ ל-50,000 ₪ יוכל לקבל אישור לשנה אחת בלבד. לאחר שנה, הוא ייבדק שאכן ממשיך בפעילות באותו היקף לפחות, ואזי יוכל לקבל הארכת תוקף האישור.

• זמן: תוך כמה זמן מאז ההקמה אוכל להגיש את הבקשה?
מס הכנסה דורש 12 חדשי פעילות רצופים בלבד וכן מאזן מבוקר אחד בלבד ודוח סקור להשלמת פעילות של שנה.
דוגמא: מוסד הוקם באוגוסט 2016. בספטמבר 2017 המוסד יכול להגיש בקשה להכרה, ובלבד שהגיש דוח כספי מבוקר לשנת 2016 (אפילו שמדובר בשנה חלקית הכוללת 5 חודשי פעילות בלבד) ובנוסף דוח סקור לחודשים ינואר עד אוגוסט 2017.

• חברים: הקמתי עמותה עם שני חברים בלבד, האם אוכל לקבל את האישור?
עליך להוסיף קודם עוד 5 חברים לפחות. מס הכנסה יוכח כי הוספת את החברים כאשר תגיש לו טופס הצטרפות החברים כשהוא מוחתם על ידי רשם העמותות בחותמת נתקבל.

• חל"צ: האם חברה לתועלת הציבור תוכל לקבל אישור?
כן. ייתכן כי בדיקת התקנון תהיה מעט יותר מורכבת, אך אין מניעה.

• רו"ח: עמותה מאושרת לעניין סעיף 46 חייבת במינוי רואה חשבון?
כן. נציבות מס הכנסה דורשת דוחות מבוקרים לשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הראשונה/החידוש.

• ניהול תקין: האם המוסד חייב אישור ניהול תקין?
המוסד חייב אישור ניהול תקין או אישור ניהול תקין חלופי – אישור על הגשת מסמכים- בשנתיים הראשונות לפעילות.

• אורך: כמה זמן אורך התהליך?
מס הכנסה מבטיח טיפול תוך שנה מקסימום מהגשת המסמכים. מוסד יכול לקבל גם אישור תוך פחות מחודשיים.

• השלבים: מהם שלבי קבלת האישור?

א. הגשת בקשה ע"י המוסד בצרוף כל המסמכים הנדרשים. בבקשה הראשונה יש להגיש את כל המסמכים לבקשה. לא מתקבלת בקשה חלקית.
ב. הקצאת מפקח לתיק המפקח יבדוק את מהות התיק ותקינות התנהלות העמותה. בד"כ יבצע ברורים מול העמותה.
ג. אישור עקרוני של המפקח.
ד. התכנסות ועדה פנימית הכוללת נציגי ציבור.
ה. עם הצטברות של מספר עמותות מאושרות בוועדה הפנימית, תועבר הרשימה לאישור בוועדת הכספים של הכנסת. וועדת הכספים תוכל לשאול שאלות ולבקש הבהרות. אם לא תתבקשנה הבהרות מהועדה – אזי העמותות שברשימה תאושרנה אוטומטית.

• פסילה: הגשתי בקשה למס הכנסה ונפסלתי. האם יש מה לעשות?
כן. אפשר לתקן את הליקוי, לעיתים נדרשת תקופת צינון או בדיקה מחדש. ולרוב, לאחר שהליקוי תוקן – העמותה תוכל לקבל אישור מחדש.