בוועדת החינוך של הכנסת, עברה היום הצעת החוק 'פיקוח על הצהרונים' לקריאה ראשונה.
מטרת הצעת החוק היא לפקח על תנאי הצהרונים, כך שהורים יקבלו צהרון איכותי ומפוקח בסטנדרט ארצי אחיד, ידרשו בתשלום בסיסי עם רף מקסימום ולא מעבר לכך. הסכום יקבע ע"י השכר ובאישור ועדת החינוך.

אילו צהרונים יכנסו לתחולת החוק?

הגדרת המונח 'צהרון' לפי נוסח הצעת החוק:
"צהרון" – מסגרת חינוכית בלתי פורמלית, המשמשת לשהות יומית של ילדים עד כיתה ג', אשר פועלת בשטח מוסד חינוך לאחר שעות הלימודים או בתקופות של חופשות לימודים במהלך שנת הלימודים, ופועלת עם סיום הלימודים במשך חמישה ימים בשבוע.

בנוסף, צהרון המופעל על ידי רשות מקומית או על ידי זרוע מבצעת של רשות מקומית גם במקרקעין שאינם 'שטח של מוסד חינוך'.
לפי הגדרה זו, כל צהרון שיופעל בשטח של מוסד חינוך – הן רשמי והן מוכר שאינו רשמי, יפוקח בהתאם להצעת החוק.

אילו תחומים כלולים בתחולת החוק?

> תעריפים.
> הזנה
> תנאים פיזיים, סביבתיים ובטיחותיים.
> סל השירותים שינתן בצהרון.
> תנאים לעניין ממלאי תפקידים בצהרון.
> תקנים לממלאי התפקידים, ויחס בין אנשי צוות למספר הילדים.

סבסוד להורים באמצעות תכנית 'ניצנים'

בקול קורא שיצא, מוזמנות הרשויות המקומיות להגיש בקשות לתכנית 'ניצנים'. תכנית סבסוד לצהרונים בדומה לתכנית 'ציל"ה' אשר תורחב לכל האשכולות.
גני ילדים: התכנית תורחב לאשכולות 1-5
כיתות א' וב' בבתי הספר: התכנית תורחב לכל האשכולות 1-10.
בהתאם לתכנית, ינתן סבסוד להורים, כאשר גובה ההשתתפות מהורה לפי אשכול הרשות ונעה בין 50 ₪ לחודש ועד 600 ₪ לחודש.

התעריף החודשי שנקבע בתכנית ניצנים: 650 ₪ לחודש ל -10 חודשים.
תעריף מרבי כולל תוספות: 935 ₪ לחודש ל- 10 חודשים.

הצהרונים הפרטיים – האם עתידם בסכנה?

כאמור לעיל, לפי נוסח החוק נכללים גם צהרונים פרטיים שמופעלים במוסדות חינוך. כך נוצר מצב כי גן פרטי – מוכר שאינו רשמי, שפועל במבנה פרטי במימון עצמי, גם כן נכנס לתחולת החוק.

המחיר כאמור אינו מותאם לצהרונים פרטיים. הוא אינו כולל תפעול, חשמל, מים, ניקיון, אינו כולל שכירות וארנונה (עסקים אינם פטורים מארנונה), אינו מביא בחשבון מע"מ, ובעיקר מתעלם מהרווח הנועד לכיסוי עלות ההשקעה העצומה ולפרנסתם של אותם מפעילי צהרון. המחיר שנקבע עומד על כמחצית מהעלות בפועל של הפעלת צהרון פרטי.