בתי ספר בפריפריה – שיפוי לבתי ספר, שנועד לספק חינוך איכותי תוך גמישות מירבית בניהול התקציב.

פורסם חוזר מוחזקות לקראת שנת תש"פ. העדכון העיקרי בחוזר – התאמה לאשכולות למ"ס מעודכנים שפורסמו בשנת תשע"ט. בתי ספר שמתוקצבים או עשויים להיות מתוקצבים – מומלץ לבחון האם היה שינוי במדד הפריפריאלי בישוב המוסד.

מה זה מוחזקות?
תקציב שנועד לשפות ולחזק בתי ספר בפריפריה, הן על חסר בצוות הוראה איכותי, הן על קבוצות קטנות וקושי בפתיחה והשקעה במגמות. התקציב ינוצל למימון כיתות קטנות (לעומת התקן – פחות מ 36 תלמידים בכיתה), הרחבת מגוון המקצועות, חלוקה להקבצות, ועד 20% מסכום ההקצבה ניתן לנצל לעלויות שאינן הוראה ישירה: למידה מרחוק, שיעורי עזר, עלויות מיוחדות לכח הוראה מרוחק והוראה פרטנית.

מסלולי ההקצאה:
ההקצאה ב-4 מסלולים מקבילים, כאשר מוסד יכול להיות מתוקצב רק באמצעות מסלול אחד מהארבעה. המסלולים: מדד פריפריאליות ישובי, רשויות מעורבות, איום בטחוני ואיום בטחוני מוגבר.

קישור לקריטריונים >>>