נושאתאריך
הגשת דוח בקשה תל"י תש"פ24/10/2019
בי"ס יסודי – תאריך אחרון לדיווח מצבת תלמידים להקצאת תקן28/10/2019
בי"ס חינוך מיוחד – תאריך אחרון לדיווח תלמידים להקצאת תקן28/10/2019
בי"ס יסודי ועל יסודי - בקשה לגמול ריכוז בי"ס קטן30/10/2019
על יסודי - אישור תלמיד 07 העברת בקשה למפקח על החינוך המיוחד במוסד31/10/2019
עובד הוראה - הגשת בקשות להחזר שכר לימוד15/11/2019
על יסודי – עדכון תלמידי 0815/11/2019
בקשות לצרוף לעוז לתמורה ע"י עובד ההוראה 30/11/2019
על יסודי –תלמיד 07 - העברת הדוחות חתומים ע"י הפיקוח למצבת תלמידים 30/11/2019
חינוך מיוחד - דיווח מטפלים בפרא רפואי (סל שח"ם)30/11/2019
חינוך מיוחד – חופשת אוגוסטעד חודשיים מסיום החופשה
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - דיווח במערכת30/11/2019
בקשות לצרוף לעוז לתמורה ע"י הבעלות החל מ01/12/2019
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - אישור חתום ע"י רואה חשבון31/01/2020
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח03/05/2020
על יסודי – דיווח רמת שירות30/06/2020
בי"ס על יסודי תאריך אחרון לעדכון תלמידים30/06/2020