נושאתאריך
גנים – תאריך אחרון לדיווח סייעות28/02/2019
על יסודי – תיקוני כיתות ותלמידים חריגים במערכת שכ"ל 28/02/2019
על יסודי – דיווח על רמת שירות - ראה הרחבה31/12/2018
הגשת בקשה להפעלת צהרונים ע"י משרד העבודה והרווחה 30/12/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - דיווח במערכת31/11/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - אישור חתום ע"י רו"ח31/12/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח30/05/2019