נושאתאריך
עובד הוראה - הגשת בקשות להחזר שכר לימוד/מענק שעות15/11/2018
גנים – תאריך אחרון לדיווח סייעות - ראה הרחבה באתר28/02/2019
על יסודי – תיקוני כיתות ותלמידים חריגים במערכת שכ"ל28/02/2019
חינוך מיוחד - דיווח מטפלים בפרא רפואי (סל שח"ם)30/11/2018
יסודי ועל יסודי - דיווח תשלומי הורים במערכת אפיק, ראו הרחבה בחודש 630/11/2018
הגשת בקשה להפעלת צהרונים ע"י משרד העבודה והרווחה 31/12/2018
על יסודי - בקשה להכרה בציוני בגרות פנימיים שנתיים וציונים בית ספריים שנה"ל תשע"ט30/11/2018
תמיכות עמותות עירית ירושלים 29/11/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - דיווח במערכת31/11/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - אישור חתום ע"י רו"ח31/12/2018
בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים - מועד אחרון לשינויים במצבת המורים כולל החתמת רו"ח30/05/2019