נושאתאריך
דיווח מצבת תלמידים – יסודי 26/10/2017
דיווח תלמידים מערכת משבצת – חינוך מיוחד26/10/2017
דיווח מטפלים בפרא רפואי – חינוך מיוחד30/11/2017
דיווח סייעות שנת תשע"ח – גנים - ראה הרחבה בחוזר חודש קודם(*)סוף פברואר

(*) סיעת שניה תוקצבה במקדמה אוטומטית. אי דיווח יגרור קיזוז. עד השנה, כל גן נדרש למילוי לדווח על כלל הסייעות. בפרקטיקה, גן שלא ביקש סייעת נוספת לא נדרש למילוי. בהתאם לעדכון שקבלנו, בשנה זו תהיה קיימת הקפדה על דווח על כלל הסייעות. בגנים כולל גנים ללא סייעת שניה וכולל בגנים לחינוך מיוחד. לא ידוע על סנקציה שתהיה למוסד שלא ידווח אלא לגבי מי שזכאי לסייעת שניה אי הדיווח יביא לקיזוז.