תאריכים אחרונים לדיווחים נדרשים וקולות קוראים בתוקף

נושאתאריך
דיווח סייעות גני ילדים28/2/2017
קול קורא פרס קליטה מיטבית מורים מהקהילה האתיופית 28/2/2017

רישיונות ונוהל תקצוב

נושאתאריך
חידוש רישיונות מוסד קיים28/2/2017
בקשת רישיון מוסד חדש/העברת מבנה/בעלות 31/3/2017
הגשת נוהל תקצוב מוסד מוכש"ר ופטור 31/3/2017
בקשת רישיון חדש/חידוש מוסד תרבותי ייחודי 27/4/2017
הגשת נספח ג' – איתנות פיננסית 28/6/2017