נושאתאריך
דוח ביצוע מענק מיוחד למורים במוסדות פטור15/05/2017
קול קורא הצטיידות מגמות טכנולוגיות חדשות על יסודי 18/05/2017
דוחות ביצוע החזר שכר לימוד ומענק שעות כלל המוסדות (*)30/05/2017
ועדת חריגים בחטיבה העליונה לעובד המבקש לצאת / להכנס לעוז לתמורה30/05/2017
פיטורי צוות לשנת הלימודים תשע"ח – כלל המוסדות30/05/2017
הגשת בקשה לתקציב חוגים, ציוד וקייטנות באנגלית, דרך הרשויות30/05/2017
הגשת נספח ג' – איתנות פיננסית ותשלומי שכר – כלל המוסדות28/06/2017
הגשת דוח קייטנות חופשת פסח חינוך מיוחד, תוך חודשיים מביצוע החופשה30/06/2017

(*) לפי חוזר מנכ"ל, נדרש להגיש את הדוחות במאי, מבירור פרטני הדוחות יתקבלו עד סוף ספטמבר.