נושאתאריך
בקשת מענק יובל לגננות30/04/2017
נוהל תקצוב מוסד חדש/העברת מבנה/בעלות31/3/2017
נוהל תקצוב מוסד מוכש"ר ופטור (יזום ע"י משרה"ח) 31/3/2017
נוהל תקצוב מוסד תרבותי ייחודי (חדש וחידוש)27/4/2017
הגשת נספח ג' – איתנות פיננסית – כלל המוסדות28/6/2017