א. הוראות כלליות

1. סכום המילגה:
הוראות רשם העמותות לא קובעות הגבלה על סכום של מלגה, כמובן בכפוף למדיניות תקינה ולאופי העמותה.
2. נוהל מלגות:
חובה לקבוע קריטריונים ענייניים, קבועים, שוויוניים ופומביים. אפשרי לפנות אלינו לקבלת דוגמא: תמיכות רווחה, נזקקים, כולל אברכים וכן הלאה. העמותה יכולה לקבוע קריטריונים שונים, בהתאם למטרות אותן היא רוצה לקדם. מקובל לשלם תוספות מלגה על שמירת סדרים, על מבחנים, על תוספת שעות, ייתכן גם להתחשב במצב הכלכלי/המשפחתי של האברך/הנתמך, או תוספות לחגים.
3. חריגה מהקריטריונים:
מתן תמיכה בסכום שונה מהמקובל אפשרי ככל שיש הסבר, כפוף לקריטריונים. חשוב כי במערכת הכספים (הנהלת החשבונות, תוכנה אחרת או טבלת אקסל) יהיה תיעוד מסודר לגבי כל תמיכה שסכומה גבוה מהממוצע. אפשרי כמובן לציין רק בקצרה או להפנות לסעיף בפרוטוקול. החלטה חריגה תמיד תתקבל על ידי שניים או יותר ולא על ידי יחיד. כמו כן, החלטה על מתן מלגה/תמיכה לקרוב משפחה באופן חריג, לא תיעשה על ידי קרוב המשפחה. במקרים בהם ניתנת תמיכה מהותית מומלץ תמיד לבסס בפרוטוקול אסיפה כללית.
4. אברכים:
תשלום לאברך עבור לימוד לשם שמיים – אכן משמעותו מלגה. תשלום, אף אם לאברך, עבור מה שיש תמורה ממנו – הריהו שכר. להלן ציטוט ממס הכנסה:
מלגות לתלמידים המתחייבים לעזור לתלמידים אחרים בלימודים ו/או להרביץ תורה, אף שתשלומים אלה קרויים מלגות, מדובר למעשה בתמורה לביצוע עבודה. מלגות אלו יחשבו להכנסת עבודה בידי המקבלים.
מלגות לאברכים הלומדים "לשם שמיים" – האברך, מקבל המלגה, אינו מחוייב בתמורה כלשהי והוא רשאי להפסיק את תלמודו לכשיחפוץ ללא הודעה מוקדמת. המוסד מצידו לא מחוייב משפטית בתשלום המלגה ולאברך אין זכות תביעה משפטית לסכום קבוע ויציב. הוועדה קבעה כי בהעדר מתן תמורה כלשהי, אין מקור חיוב ואין לחייב במס מלגות אלו.
5. סטודנטים:
מלגות סטודנטים בגין ביצוע פעילות התנדבותית (כגון חונכות ילדים במשפחות קשות יום, עזרה לקשישים וכיוצ"ב) ניתנות כהוקרה מבלי שישנה התחייבות של המקבל ליתן תמורה או שירות בהווה או בעתיד ואינן חייבות במס.

ב. האם מותר לשלם מילגה ושכר לאותו אדם מאותה עמותה?

התשובה יכולה להיות חיובית אך יש לשים לב לכמה נקודות קריטיות:

א. ניתן לשלם מלגה ושכר לאותו אדם במקרים בהם קיימת אפשרות להפריד בצורה מובהקת בין שני התשלומים. הפרדה של שעות אחרות או הפרדה של תפקיד מוגדר שונה לחלוטין. כאשר אין אפשרות לבצע הבחנה מובהקת, המלצתנו לא לשלם לאותו אדם גם שכר וגם מלגה מאחר ומס הכנסה יתקשה לקבל אבחנה לא מבוססת.
ב. צריך להקפיד מאוד כי סכום השכר וסכום המלגה ישקפו שווי שוק אמיתי.
ג. תשלום המלגה – יעשה בהתאם לקריטריונים.
ד. תשלום השכר – כמובן חלים כל כללי דיני עבודה. הודעה לעובד ותשלום שכר כחוק, וכן גיליון נוכחות (למעט משרת אמון). מומלץ להחתים את העובד על הודעה כי הוא מודע לשעות העבודה בהן הוא זכאי לשכר ולשעות הלימוד – בהן הוא מקבל מלגה. מצ"ב דוגמא.
ה. אם האברך נתמך גם ממשרד החינוך – אגף מוסדות תורניים, גובה השכר/המלגה לא יעלה על שכר מינימום.

להלן ציטוט:
תלמידי כולל שלימודיהם נתמכים ע"י המשרד והמכהנים כבעלי תפקידים במוסד אשר מקבלים שכר או מלגה או מלגה מעבר לשכר מינימום – לא יוכרו כתלמידים (אין לדווח תלמידים אלו במערכת "תלמוד". מאידך אין מניעה שכל תלמידי הכולל, ללא יוצא מן הכלל, יקבלו מהכולל בו הם לומדים מלגה גבוהה העולה על שכר מינימום, הכל במגבלות הסביר ובכפוף לכללי הניהול תקין והוראות כל דין.

ג. מילגת מחקר פטורה ממס?

לרוב, חוקר חייב במס על תשלום בעד מחקריו.
למעט מקרה יחיד בו רשות המיסים פוטרת ממס תשלום עד גובה של 92,000 ש"ח בשנה בעד מחקר, רק אם המחקר נעשה במכון מחקר תורני הזכאי לתמיכה ממשרד התרבות או במוסד אקדמאי, ובכפוף להגבלות נוספות.