משנת 2018 אין הגבלה על מספר דירות הנמכרות בפטור ליניארי

מיום 1.1.2018 יוכלו בעלי מספר דירות מגורים מזכות למכור כל כמות דירות בפטור לינארי מוטב.
המשמעות היא כי השבח (הרווח) שנוצר במכירה יתפצל על פני התקופה. בגין התקופה שעד 31.12.2014 יהיה פטור ממס, ובגין התקופה לאחר מכן יהיה חייב במס בשיעור של 25%.
עד לשנת 2018 הייתה קיימת הגבלה וניתן היה למכור לכל היותר 2 דירות בפטור ליניארי.