בהתאם לחוזר שפורסם, המלגות מיועדות לתלמידים בבתי הספר שבפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי וכן לרשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני המלמדים את תוכנית הליבה. בתי ספר יסודי מוכש"ר ומוסדות על יסודיים בפיקוח חרדי- לא הוזכרו בחוזר. אומנם מדובר בשקלים בודדים לתלמיד בממוצע, אבל לתלמיד הבודד מדובר בסיוע ובהכרה כי תלמיד הוא תלמיד. מאחר ולא מדובר בסכום מהותי, אנו מניחים כי הארגונים השונים לא יצאו למאבק בעניין.

מודל ההקצאה מתבסס בעיקר על תבחינים סוציו-אקונומיים. התקציב לבית ספר מושפע ממדד הטיפוח של בית הספר, שכבת הגיל, ומספר התלמידים.
בתי ספר במדד טיפוח 1 ו-2 לא מקבלים כלל תקציב למלגות!
גובה המלגה לתלמיד: בין 250-500 ₪ לתלמיד יסודי, ובין 400-800 ₪ לתלמיד בעל יסודי.

התהליך מתבצע באמצעות קבלן חיצוני. הקבלן החיצוני יעביר לבתי הספר הודעה על סכום תקציב ההקצאה למלגות למוסד. יקבל מבתי הספר דיווח על תלמידים זכאים, יעביר את התשלום למוסדות, ויבצע בקרה על העברות המלגות בפועל להורי התלמידים.

דגשים להליך חלוקת המלגות:

הנהלת בית הספר תוודא כי כלל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות באמצעות הודעה במכתב תשלומי ההורים, וכן בלוחות המודעות בבית הספר.
> הנהלת בית הספר תקבע ותפרסם להורים: תבחינים ומשקולות לחלוקת המלגות, מועדים להגשת בקשות, ומועדים לדיון בהשגות על החלטות הוועדה.
> עם קבלת ההודעה על תקציב שהוקצה למוסד, יכנס המוסד וועדת מלגות פנימית. הוועדה תקבע מי מהתלמידים זכאי לסיוע ע"פ תבחינים מוסכמים. תמלא פרוטוקול ייעודי לכל אישור מלגה, וכן תשמור תיעוד של מסמכים להוכחת זכאות.
> הוועדה תקבע תבחינים שמבוססים על פרמטר הכנסה לנפש. פרמטר זה יתן משקל של 85%, משקל של 15% נוספים יינתן כנקודות פרטניות לפרמטרים אחרים.
> קישור לחוזר >>> 

כל  הליך הקצאת וחלוקת המלגות יסתיים לא יאוחר מנובמבר:

הליך קבלת מלגות