בשנת הלימודים הנוכחית, הוחלט במשרד החינוך כי מימון המסיבות הכיתתיות יתוקצב ישירות על ידי המשרד ולא ניתן לגבות בגינו תשלומי הורים. בפועל התקבל רק שליש תקציב.

בחודש יולי 2019 פורסם חוזר תשלומי הורים לשנת הלימודים תש"פ, סעיף מסיבות כיתתיות שבשנה קודמת עמד על 24 ₪, בשנת הלימודים תש"פ פורסם על 0 ₪ וכלל הוראה כי אין לגבות בגין מסיבות כיתתיות בכל שכבות הגיל. עם הפרסום משרדנו פנה לברור במשרד החינוך לגבי השלמת התקציב ע"י המשרד, מר דן גרוסמן, מפקח מחוז ירושלים מסר כי הם בודקים את השלמת התקצוב.
מיתר 12.19 כלל תקצוב לרשויות ולבעלויות בסך של 8.52 ₪ לתלמיד. התקציב חושב בהתאם לגובה התקציב בתקנה מחולק למוסדות.
בברור של משרדנו מול גב' לבנת גבריאלוב, מנהלת תחום תקצוב בעלויות חינוך, עולה כי לא צפויה פעימת תקצוב נוספת לסעיף. כלומר: התקצוב שהתקבל הינו שליש בהשוואה לגביה שצומצמה. ממוצע לכיתה כ 300 ₪. משרדנו ימשיך לעקוב האם תתקבל פעימה נוספת או לחילופין תותר גביית ההפרש מההורים. (עד לסך 24 ₪ לתלמיד).