אלו דירות חייבות?
דירות מגורים בבעלותו של אדם, מלבד שתי הדירות הראשונות.
דירת מגורים הינה דירה או חלק ממנה שבנייתה הושלמה, המיועדת למגורים לפי טיבה, או לפי תכנית, או משמשת למגורים. כלומר כולל דירת מגורים המשמשת בפועל כמשרד.
דירות שאינן חייבות הינן דירות שאינן בבעלות אדם פרטי כנכסי השקעה ולהלן עיקרן:
דירה בבעלות עמותה, דירה המושכרת לפי חוק הגנת הדייר, דירה שהיא מלאי עסקי בעסק או בחברה, דירה שהתקבלה בירושה- בשנה הראשונה, דירה של יתום בן פחות מ 18.

מהו שיעור המס?
ככלל, שעור המס שנקבע הינו 1% מסכום ערך הדירה, ובלבד שסכום המס לדירה לא יעלה על 18,000.

בכפוף למדרג הבא:

 בדיקת סכום מצטבר של ערך שתי הדירות להשקעה (1)שיעור החבות במסדוגמא מספרית: ערך שתי הדירות
מדרגה 10-1,150,000 ₪0%1,100,000 ₪: אין חבות מס.
מדרגה 21,150,000-1,400,000 ₪החלק העולה על 1,150,000 מוכפל ב5.6 וב-1%500,000+800,000 ₪:
(1,300-1,150)*1%*5.6*(500/1,300)=3,230 ₪
מדרגה 31,400,000 ₪ ומעלה1% על מלוא הסכום1,600,000 ₪:
1,600,000*1%=16,000 ₪

(1) בשלב ראשון, נדרשת בחינת ערך דירות המגורים להשקעה יחד. הדירה הראשונה לא רלוונטית לצורך התחשיב.
נטרול הדירה הראשונה נעשה לבחירת הנישום והוא יכול לבחור כמובן לנטרל את הדירה היקרה מבין השלוש.
ערך הנכסים הנוספים נקבע בהתאם לסימולטורים של מס הכנסה המושפעים משטח הנכס בהתאם לדווח בארנונה ואזור מיקום הנכס.

הקלות במס:

• חייב במס שמכר דירת מגורים (לא לקרוב) עד לתאריך 30/9/17, יהיה פטור מהמס על איזו דירה שיבחר. הפטור יחושב באופן יחסי לפי מספר ימי הבעלות בדירה.
• מענק בגובה חבות מס שבח, עד 75 אש"ח.
• חסכון פטור ממס רווחי הון.

מועדים:

• עד לתאריך 30/1 בכל שנה, רשות המיסים תשלח הודעת שומה מותנית. תוך 30 יום ניתן לדווח על החלפת דירה, לאחר מכן לא ניתן לשנות את הבחירה במשך השנה. אם לא התקבלה הודעה החייב ידווח באופן מקוון עד ל-30/5. בשנת 2017 לא תישלחנה הודעות שומות מותנות אלא כל חייב יגיש הצהרה עד 31.3.17
• מחצית מהמס ישולם עד ל30/6, ויתרת המס תשולם עד 31.12.
• במידה וחל שינוי במהלך השנה יש לדווח על כך תוך 30 יום. במקרה כזה, המס יחושב באופן יחסי לפי מספר ימים בשנה.

דגשים:

• אדם ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנה, נחשבים כבעלים אחד.
• בעלים של דירה באופן יחסי, ישלם מס לפי חלקו היחסי.
• בעלות בדירה באמצעות חברת מעטים (חברת מעטים היא חברה בשליטה של עד 5 בעלים) , נחשבת כבעלות לצורך תחשיב המס.