אילו פרמטרים משפיעים על המענק? מהם נקודות התורפה במודל התחשיב? מה השתנה בשנת 2018?

מענק איזון מועבר לכ –200 רשויות זכאיות בהיקף של כ-3.3 מליארד ₪ בשנת 2018.
המענק מבטא הכרה של משרד הפנים בחוסר האפשרות של הרשות להתאזן תקציבית. ומתיימר לשפות את הפער הנוצר בין יכולת ההכנסה העצמית של הרשות להוצאה הנדרשת. דא עקא, שבנוסחת החישוב הוחלו כללים שרירותיים אשר גררו עיוותים.
המודל אמנם עושה שימוש בנתוני הדוחות הכספיים – הכנסה לנפש, אך מגביל את הסכומים לתקרות מינימום ומקסימום. כך שלמשל בסעיף הכנסה לנפש, מרבית הרשויות המקבלות מענק סכום ההכנסה בפועל נמוך מהסכום המינימלי שנקבע, וכך גם הפער לנפש אינו תואם את הפער בפועל ברשות.
בשנת 2017 הוקמה וועדה לבחינת נוסחת ההקצאה. בשלב זה הוועדה פרסמה המלצות ביניים הנוגעות לשני סעיפים:

1. ההכנסה המינימלית – הסכום יקבע בצורה דיפרנציאלית לפי אשכול הרשות. כך רשויות באשכול נמוך הכנסה מינימלית לחישוב נמוכה מידי.
2. הגדלת שיעור ההוצאה לפנסיה – הוצאות הפנסיה החורגות מתקרת ההוצאה המחושבת שלא הוכרו בחישוב המענק, החל משנת 2017 יוכרו בשיעור 90%.

הפרמטרים המרכזיים לחישוב המענק:

אשכול הרשות – פרמטר מרכזי

תוספת 10% לאשכול 1, אשר פוחתת עד ל 15%- באשכול 10.
ומשפיע על פרמטרים נוספים בחישוב כמו שיעור מימוש מזערי וכו'

פירעון מלוות

נלקח שיעור מעומס המלוות של הרשות או פרעון בפועל, כנמוך. רשויות עם עומס מלוות רב יקבלו מענק גבוה יותר.

הוצאה לפנסיה

שיפוי עבור תשלומי פנסיה תקציבית שמועמסים על הרשות בתקציבה השוטף. מוגבל בתקרה לפי שיעור הוצאות הפנסיה מסך ההוצאה המחושבת לרשות

פרמטרים נוספים

*שיעור עולים
*מגזר
*קווי עימות ויש"ע
*שיעור צעירים וותיקים
* מספר יישובים וממוצע מרחקים (מועצות אזוריות)

Click edit button to change this text.

רשויות מקבלות מענק לפי אשכול​

מענק ממוצע לתושב

Click edit button to change this text.

לנוחיותכם, קישור למחשבון מענק איזון המחשבון מבוסס על הנחיות לחישוב המענק שפורסמו בשנת 2018, נתוני 2018 יתעדכנו בקרוב.