עובדי הוראה זכאים למענק יובל לאחר 30 שנות וותק בהוראה. (בעל יסודי 25 שנות וותק). המענק מחושב בשיעור 60% ממשכורת חודשית.
ביסודי ועל יסודי – מענק היובל המתוקצב מחושב בהתאם למצבת עובדי ההוראה בהתבסס על מספר המורים שזכאים למענק יובל.
בגני ילדים, לא מדווחת מצבת, ותקציב עבור מענק יובל מועבר בהתאם לדיווח ספציפי של הגן.
הנתונים הנדרשים בדיווח הגננות הזכאיות: סמל המוטב, סמל הגן, שם הגננת, מספר זהות, דרגה, וותק בהוראה וחלקיות משרה. בנוסף, לכל גננת יש לצרף אישור מעסיקים מביטוח לאומי וכן תלוש שכר בו מופיעה וותק בהוראה.

את רשימת הגננות יש לשלוח עד ליום 30/4/2017
לידי גב' רונית אלמוג, אגף א' אמח"י, משרד החינוך, רחוב דבורה הנביאה 2 ירושלים.