מצבת תלמידים במוסד יסודי

תקצוב מוסד יסודי מחושב בהתאם למספר הכיתות במוסד. מספר הכיתות נקבע לפי נתוני התלמידים הנכללים במערכת בתאריך הקובע – 28/10/19. תקן כיתה שווה כ 34-37 ש"ש (משתנה לפי שכבת הגיל) בהכפלה בשיעור התקצוב של המוסד.
מהו מספר התלמידים הנחשבים לכיתה מלאה?

א. לתקצוב כיתת אם ראשונה בשכבה נדרשים 20 תלמידים. במידה וקיימים 4-19 תלמידים יתוקצב חצי תקן בלבד.
ב. מקסימום תלמידים בכיתה הינו 40. כל תלמיד מעבר לכפולות 40 מביא לפתיחת כיתה נוספת בשכבה. (התלמיד ה 41 יביא תקצוב של 2 כיתות. התלמיד ה 81 יביא תקצוב של 3 כיתות וכן הלאה)
ג. במוסדות רשמיים, החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני כיתות א-ה – כיתה עם 40 תלמידים תפוצל ל 2 כיתות. וכל כפולת 40 תביא לפתיחת כיתה נוספת.
ד. תמריץ כיתה גדולה – תוספת תקצוב ש"ש בגין כיתה הגדולה מ 20 תלמידים. התקצוב לתלמיד משתנה בהתאם לגודל הכיתה.

חשוב לשים לב:
1. לעיתים שגיאה של תלמיד תמנע תקצוב של תקן כיתה מלא
2. ישנה השלכה לכל תלמיד במוסד, חשוב לדווח כל תלמיד שלומד כעת במוסד, אף אם צפויה עזיבה של התלמיד במהלך השנה
3. לא לחכות לרגע האחרון, הקליטה בפועל לוקחת כ 24 שעות, ורק אז ניתן לראות מי התלמידים התקינים.

מצבת תלמידים במוסד על יסודי

א. זכאות התלמידים לשכ״ל בחטיבות העליונות: תלמיד שדווח תקין עד 31.12.19 זכאותו לשכ״ל תחושב מיום תחילת שיבוצו בשנת הלימודים הנוכחית. תלמיד שידווח תקין מתאריך 1.1.20 חישוב שכר הלימוד עבורו יהיה תאריך הדיווח בפועל, ולא בתחולה רטרואקטיבית מתאריך תחילת שיבוצו במוסד.
ב. בכל חודש נלקחים נתוני התלמידים התקינים עד ה 5 לחודש לצורך חישוב שכר הלימוד. ניתן לעדכן את נתוני תלמידים לאורך כל השנה. התאריך אחרון לעדכונים הינו ה 30.6.20.
ג. תלמידי מגמה – לכל מגמה נקבעת מכסת תלמידים מאושרת. דווח עודף של מספר התלמידים למגמה מעבר למכסה המאושרת, יגרום לתקצוב מינימלי בגין התלמידים העודפים. במידה ומספר הלומדים במגמה הינו גבוה מהמכסה המאושרת יש לפעול להגדלת המכסה.