סקירה למעסיק | הנחיות רלוונטיות להיום. חשוב לעקוב אחר ההנחיות מדי יום.
בכל מקרה של ספק מומלץ לפנות ליעוץ משפטי

חל"ת – חופשה ללא תשלום

⇐ נוסח ההודעה המוצע ע"י לשכת התעסוקה מצורף: לאור הודעת מדינת ישראל על המגבלות עקב מגפת הקורונה תשהה בחופשה ללא תשלום מתאריך __________ ועד לתאריך סיום תקופת הקרובה. לאחר מועד תום החופשה ללא תשלום וככל ולא יוסכם על הארכת תקופתה עליך לחזור לעבודה. בשלב זה תקופת המשבר היא עד 31.5.2020.
⇐ העובד צריך לאשר את קבלת ההודעה. אם אין אפשרות לקבל אישור בכתב מומלץ לתעד טלפונית. מומלץ להגיע להסכמות עם העובדים. אין הכרעה משפטית: לכאורה התנגדות העובד אינה עומדת לו. הסוברים שיכול להתנגד סוברים שאפשר לפטרו. פיטורין דורש הליך מלא. מומלץ לגשת ליעוץ משפטי לאור העובדה כי בהתאם לחוק הגנה על עובדים בשעת חרום, תשס"ו – 2006 אסור לבצע פיטורין.
⇐ הוצאה לחל"ת פרושה שבסוף החל"ת יש לקלוט את העובדים.
⇐ עובדים בתקופה מוגנת –נשים בהריון ואחרי לידה – יש לפעול בהתאם לנוהל משרד העבודה. בהגשת בקשה מרוכזת במנגנון המהיר.
⇐ המעסיק נדרש לשדר טופס 100 מקוון (מחליף את טופס 1514), העובד נדרש להגיש טופס 1500.
⇐ הנחיות לעובד – צרפנו חוזר לעובד מומלץ לשלוח לו. הקדישו זמן לתת מענה לעובדים שלכם.

חופשה בתשלום

⇐  אפשרי על חשבון ימי יתרת חופשה צבורים. במגזר הציבורי כך פועלים. יש להביא בחשבון שמגזר זה גם עתיר בימי חופשה. אפשרות זו פחות מתאימה ונכונה במגזר הפרטי אבל מדובר בהחלטה אינדיבידואלית.
⇐  בהתאם לחוק צבירת ימי חופשה במינוס על מנת לקזז בעתיד – אפשרי רק בהסכמת העובד (בכתב). כרגע לא ידוע על הקלות אפשריות בעניין.
⇐  הודעה מוקדמת – עד חופשה של 7 ימים די להודיע במידי. אין צורך בהסכמת עובד לקיזוז הימים הצבורים לו. בהתאם לחוק – בחופשה מעל 7 ימים יש להגיע להסכמות עם העובד ואם מבקשים להודיע באופן חד צידי נדרש להודיע שבועיים מראש. בהתאם להסכם במגזר ציבורי ניתן להודיע על חופשה ממושכת.

מחלה לעובדים השוהים בבידוד

⇐  מי שיש לו יתרת ימי מחלה, יקבל תשלום כימי מחלה
⇐ יום ראשון אין תשלום, שני ושלישי 50%, היתר תשלום מלא עד מלוא הניצול
⇐ לכאורה, ככל שעובד יכול לבצע עבודות במצב בו הוא נתון, ניתן לתאם עם העובד על עבודה בחיבור מרחוק באמצעות מחשב, תקשורת וכל ציוד אחר.
⇐ המעסיק אינו רשאי לפטר עובד בשל כך היעדרותו ממקום העבודה בתקופת הבידוד.

שירותים חיוניים

פורסם צו הכולל רשימת מקומות עבודה אשר ימשיכו לפעול ויכולים להעסיק עד 30% מהעובדים בעבודות הדורשות יציאה מהבית. יתר העובדים יכולים להיות מועסקים ככל מקום עבודה – מהבית, או לצאת לחל"ת / לחופשה ללא תשלום בהתאם לכללים. עובד במקומות אלו המסרב לבוא לעבוד מותר לפטרו גם אם מדובר בעובד בתקופה מוגנת. גופי חרום למשל הינם חברות תקשורת, משרדים המדווחים לרשויות המס,.

הרשימה כוללת: תחומי בנקאות, גז חשמל ומים, מזון משקאות, הובלה תחבורה, תקשורת ודווחי מיסים, דת וקבורה, חקלאות, שיכון, בריאות, ואף חלק ממוסדות חינוך כמו למשל מעונות ילדים בסיכון או מסגרות חינוך בלתי פורמליים לילדי עובדים חיוניים.

העסקה בשעות נוספות

בהתאם להוראת שעה למתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. ניתן להעסיק עובד עד 90 שעות נוספות בחודש, ועד 67 שעות בשבוע. אורך יום עבודה לא יעלה על 14 שעות – עד 8 פעמים בחודש

פרקטיקה לחישוב שכר חודש מרץ:

⇐ יש לזכור : תשלום בחירות, וכן ניצול חופשת פורים בהתאם להסכם עם העובד.
⇐ לא לשכוח ימי עבודה ושעות עבודה גם בנתון האינפורמטיבי המופיע בתלוש.
⇐ במקרה של חל"ת: יש לזכור לחשב באופן יחסי פנסיה, צבירת חופשה, צבירת מחלה והבראה.
⇐ במקרה של חופשה בתשלום: במגזר ציבורי ומוסדות חינוך – ניצול חופשה הינו חובה ואין להוציא לחל"ת. ניצול ימי חופשה כולל צבירה שלילית אשר במקרה בו לא יהיה ניתן לאפס בימי חופשה בעתיד, יהיה ניתן לבצע קיזוז כספי. בתקופת חופשה בתשלום לא ניתן להכיר במחלה למעט מקרים חריגים. ראה חוזר משרד מישו"ר מורחב וכן טבלת מוסדות.
⇐ גם במגזר הפרטי ניתן לסכם על ניצול ימי חופשה בהתאמה להסדר במגזר הציבורי.
⇐ השלמת שכר, משכורת נוספת, הכנסה מעסק וכן הלאה, תופחת מזכאות דמי האבטלה.
⇐ מענקים, בונוסים והטבות המשולמים לעובד בגין תקופת עבודתו אצל המעסיק טרום תקופת החל"ת, לא רק שלא יופחתו מדמי האבטלה אלא עם שיוך ההכנסה לתקופה קודמת, יגדל הבסיס לדמי אבטלה. מענקים ובונוסים שכאלו מתבססים על ביצועים מהעבר.
⇐ שווי זקיפת רכב למשל נכלל בשכר הבסיס לצורך זכאות. אם עובד לא החזיר את הרכב ימשיך המעסיק להוציא תלוש ולזקוף לו הטבה ויחושב עליה מס וביטו"ל מדי חודש בחל"ת. הטבה זו לא תופחת מההכנסה לצורך חישוב דמי האבטלה. ההטבה תיחשב כאילו ניתנה על תקופת העבודה ויש לסווג אותה בדווח לביטוח לאומי כהפרשים על תקופת טרום החל"ת (מה שיגדיל את הבסיס לדמי אבטלה).

⇐ מי שמבקש לא לבצע זקיפת רכב והעובד מתקשה להחזיר את הרכב סביר כי רשות המיסים יקבל את העובדה שלא נעשה שימוש ברכב ואין צורך לבצע זקיפת רכב. חשוב לקבל תצהיר עובד וכן צילום של מונה הרכב בתחילת תקופת החל"ת ובסיום התקופה.

"אני מצהיר כי איני עושה כל שימוש ברכב. חונה ליד ביתי ולאור מגבלות ההסגר אין באמצעותי להחזיר את הרכב.
הרכב ללא כל שימוש מיום …. עד יום…. מצ"ב צילום מונה רכב נוכחי, מתחייב לצילום מונה רכב עם חזרתי לעבודה. הנני מביא בחשבון שאין וודאות לגבי החלטת רשות המיסים בעניין זה".

מעסיק המבקש לתת הלוואה לעובדיו

⇐ במקרה ויראה כאילו ההלוואה ניתנה כנגזרת להיקף עבודה בפועל עלול ביטוח לאומי לראות כספים אלו כתשלום שכר ולנכות מדמי אבטלה. חשוב לוודא כי הכספים מתנהגים כהלוואה לכל דבר ועניין. 1. הסכם הלוואה והחזר הלוואה מנותק מהשכר. אם רוצים לכרוך – אזי בהסכם יש להחתים את העובד כי הינו מאשר ניכוי החזר הלוואה משכרו. ללא זה, אין אפשרות לבצע ניכוי בתלוש. 2. מומלץ לשקול העברת הלוואה באמצעות קרן הלוואות מסודרת נפרדת. 3. יש להציג קריטריונים ברורים שקופים ואחידים למתן הלוואה. 4. מומלץ להחתים על ערבות ככל הלוואה. מומלץ בקשת הלוואה. 6. הלוואה מעל 7,800 ₪ ממעסיק לעובד חייבת בזקיפת שווי ריבית 4% + מדד