• מבוצעת במוסדות חינוך ביקורות תשלומי שכר למורים באמצעות רו"ח מבקרים מטעם המשרד. במקרה ונמצא כי המוסד לא שילם שכר כדין לעובדיו, נדרש המוסד לבצע תיקון ליקוי והשבה לעובד. לפי שיעור אי תיקון הליקויים מבוצע קיזוז תקציבי למוסד. בחודש נובמבר 2019 בוצעה הקצאה של ביקורות שכר 2019, וכ-150 בעלויות הוקצו לביקורת. באתר משרד מישו"ר ניתן לראות רשימת טיפים והדרכה לעמידה בביקורת.
• לפני כשנתיים חל שינוי בהתנהלות הביקורת. הביקורת החלה להתבצע במתוכנת משולבת הכוללת שני שלבי ביקורת: שלב א – הליך הבדיקה בו הבעלות נדרשת להציג חישוב פערים מלא, ללא כל בדיקה מדגמית שהייתה נהוגה קודם לכן. שלב ב – תיקון ליקויים והשבה לעובדים. סיום הליך וקיזוז. השבה נוספת תוך שנה.
הביקורת כוללת בדיקה רטרו של תשלומי השכר בבעלות 4 שנים אחורה + שנה שוטפת – סה"כ 5 שנים.
• עדכונים מרכזיים בנוהל החדש:

1. אי עמידה בדרישות הביקורת ובלוח הזמנים תביא לחסימה. משרד החינוך מדגיש כי בקשה לקבלת אורכה אינה מהווה הסכמה לאורכה ולעיכוב בלוח הזמנים.

2. צמצום תקופה תיקון הליקויים: ניתן לבצע בין שלב א לשלב ב (לפני דוח סופי). לאחר קיזוז ניתן לבצע השבה נוספת בתוך 6 חודש ממכתב סיום הביקורת (ולא עד שנה כפי שהיה נהוג עד כה).

3. התייחסות לממצאי הביקורת לפי רמת חומרת הממצא:
א. ליקויים מוגדרים כחמורים? ייחסם תקציבה של הבעלות ותתקבל המלצה לביטול הרישיון.
יתן להגיש עירעור בכתב תוך 7 ימים. ובכל מקרה יש לפעול לתיקון הליקויים, לאחר השלמת הליך הביקורת ייפתח תקציבה ותוסר ההמלצה לביטול הרישיון:

מרכיב שכר שיעור פער חמור
ברוטו 30%
גמל 50%
קרן השתלמות 75%
עלות שכר כוללת 25%

ב. ככל שהליקויים אינם מוגדרים כחמורים – על הבעלות נדרשת לבצע השבה מלאה. במקרה של אי השבה מלאה על הבעלות להגיש הצהרה מאומתת ע"י עו"ד ומסמכים והבהרות לגבי אי ההשבה. אחוזי הפער שלא הושבו יקוזזו.
ג. ככל שהפער (באחוזים) של עלות שכר כוללת אינו עולה על 3% תועבר לבעלות הודעה על סיום הליך הביקורת.

לדעתנו יש מקום לבחון מספר הביטים, לכל הפחות אלו שהוחמרו, ומשרדנו פנה לגורמים הרלוונטיים במשרד:
האחד – אין להחיל נוהל זה רטרו במקרים בהם המוסד כבר בשיאה של ביקורת וביצע פעולות ובלתי חוזרות.
השני – על משרד החינוך לפרסם את הנוהל, ולא להותיר ליד המקרה לאתר אותו. על מנת לשבר את האוזן – בשבוע שעבר ב 11.6.2020 הנוהל טרם הופיע באתר. הנוהל בכל אופן חל לפי פרסומו כבר ב6.5.2020…
השלישי – לאפשר גם למי שנמצא בו ליקוי שאינו מהותי (3% ומטה) לבחור לבצע תיקון ליקויים ולהימנע מקיזוז.
הרביעי – לאפשר פריסת זמן רחבה יותר (לכל הפחות כאשר יש הנמקה מבוססת) כמו למשל הערכות תזרימית סבירה, או לחתירה לפיזור השבה על פני שתי שנות מס לחסכון עלויות מס.

עוד לתשומת לב: מבקרים החלו לבקש אישורי העסקה מביטוח לאומי על מנת לברר וותק קודם. מאדך הפסיקו לבצע קיזוזי קרן השתלמות (שאינם חייבים השבה) וזו הזדמנות להודות לח"כ הרב מאיר פורוש סגן שר החינוך והרב יעקב מרגי יו"ר ועדת החינוך שפעלו בעניין. 2 מבקרים החלו לבדוק גם העסקת עובדים בתפקידים נוספים כמו פנימיות וניטרול השכר ששולם בגין תפקיד נוסף