נושא

עדכון

הליך חסימה

במקרה של "ליקויים חמורים וחריגים ביותר", תתבצע חסימה מיידית לתקציב, אשר תשוחרר רק לאחר השבה בה ירד המוסד מהאחוזים החמורים. מדניות המשרד לגבי ליקוי חמור תמשיך כבנוהל קודם – תינתן אפשרות תיקון ליקויים תוך שלושה חודשים.

שיעור הפער בין שכר נדרש לשכר משולם:

נוהל ביקורות שכר פורסם על ידי חשבות משרד החינוך לראשונה לפני 3 שנים. בשנה האחרונה עודכן הנוהל, ומבחינה מעמיקה שערכנו איתרנו מספר הבדלים משמעותיים שחשובים לציון:

ברוטו ומיסים נלווים קרן פנסיה קרן השתלמות
חמור 17% 25% 67%
חמור וחריג ביותר 255 50%

בדיקת אישורי פנסיה

המבקר עשוי לבצע פניה ישירה לגופים פיננסים. לצורך כך נערך מסמך נוסף – ייפוי כח (רק בהתאם לדרישה ספציפית).

פרק זמן לביצוע השבה שניה

פרק הזמן צומצם משנתיים לשנה אחת. במגעים שנערכים לעדכון נוהל ביקורת השכר הועלתה בקשה להשאיר את פרק הזמן על שנתיים. החזרת פרק הזמן לשנתיים תאפשר למוסד שסיים השבה ראשונה להתארגן כיאות ובפרק זמן סביר להשבה שניה וכן להרוויח שנת מס נוספת לפיזור ההשבה ולחסכון בעלויות.

חלק העובד בהשבת קרן השתלמות

חלק העובד ניתן לניכוי מהפרשי שכר ברוטו של העובד,  אולם נדרש אישור העובד בכתב באימות החתימה ע"י עו"ד.

הסרת מחדלים ותיקון ליקויים חמורים

בנוסף ל 90 יום שקיבלו לתיקון הליקויים, במידה והוגשו טבלאות חישוב יוארך פרק הזמן להשבה ב-  30 יום נוספים.