נוהל התקצוב כולל שורה ארוכה של התחייביות ובחינות לעמידה בזכאות המוסד לקבלת רשיון הפעלה: התחייביות פדגוגיות, התחייבות בדבר גובה הגביה מהורים, נהלי רישום, בטיחות ובריאות. וכמובן, בחינות כלכליות אשר מטרתן להבטיח כי המוסד יפעל באופן תקין במהלך כל שנת הלימודים והתלמידים והמורים לא יהיו חשופים.

הבחינות הפיננסיות המבוצעות:

א. ניהול תקין.
ב תשלומי שכר – אינדקציה לאי תשלום שכר מלא תגרור ביקורת שכר. יתרת תשלום לשכר עובדים גבוהה. טופס 126 אינו כולל קרה"ש לעובדים המוצגים כעובדי הוראה בנספח י' או נספח ג' לנוהל. כנ"ל פנסיה. יחס שכר לתקצוב נמוך. וכן הלאה.
ג. איתנות פיננסית – בבדיקת האיתנות נבחן חוסנו הכלכלי של הארגון המפעיל, ע"פ שורת מדדים.

החידושים השנה:

1. מי שהפעיל מוסד חינוך ולא קיבל תקציב בשנת תשע"ז לא יוכל לקבל בשנת תשע"ח
2. בחינת איתנות פיננסית ועמידה בהוראות השכר נדרשת גם לבעלות המוותרת על תקציבה (למשל גני ילדים פרטיים)
3. הוגשה בקשה להקצאה בהתאם לנוהל שר הפנים והרשות המקומית פועלת לקידום ההקצאה. דרישה זו – "נוצלה" ע"י חלק מהרשויות המקומיות. הרשות כרכה את הגשת בקשת ההקצאה בחתימה על שלל התחייביות: החל מהתחייבות המוסד ליטול על עצמו כל תביעה שהיא הקשור לקרקע או למבנה. וחלה בהתחייבות המוסד לוותר על זכאותו לתמיכות ולתקציבים (חוק נהרי, אגרות חוץ חינוך מיוחד). ספק אם כלל ההתחייביות שנכפו על המוסדות בעלות תוקף חוקי, אולם ללא ספק מדובר ב…

איתנות פיננסית:

בדיקת איתנות פיננסית מבוצעת כשגרה למוסדות המבקשים רישיון או מחדשים רישיון מוסד חינוך, אך תיתכן גם כבדיקת המשך או ביקורת יזומה.
הבדיקה נועדה להבטיח יכולות כלכליות של המוסד להפעיל מוסד חינוך ולעמוד בתשלומים השוטפים.
הביקורת מתבססת על שורת מדדים המחושבים לפי נתוני הדוחות הכספיים. מזה כשנתיים, מתקיימים מגעים מול חשבות משרד החינוך, ובשיתוף לשכת סגן שר החינוך – הרב פרוש, שמטרתם להביא לנוהל הוגן. הנוהל העדכני שהתגבש הוצג בימי עיון שנערכו מטעם לשכת רואי חשבון, בהשתלמות שהעביר רואה חשבון אודי שושן – רו"ח המבצע בפועל את הביקורת.
נדגיש, כי בהתאם לדברי משרד החינוך, המדדים שהוצגו אינם סופיים אלא טיוטה שגובשה בשנה האחרונה.