שלבהערה
מילוי הטפסיםישירות בקובץ הממוחשב ולא באופן ידני!
בדיקת שלמות המסמכיםאין אפשרות לדלג על מסמך ולכן - במידה והגוף לא היה פעיל בשנת הלימודים / והכספים ומהמסמך המבוקש לא רלוונטי - יש להצהיר על כך. במקרים בהם הבעלות אינה יכולה להגיש מסמך מסוים, עליה לסרוק למערכת הממוחשבת מכתב הסבר החתום על ידי מורשי החתימה.
הדפסת הקבצים אין לשלוח קובץ ממוחשב שלא הודפס והוחתם
החתמת הקבצים- הבקשה תיחתם, בתחתית כל עמוד בידי שני מורשי חתימה מטעם הבעלות (המורשים בהתאם לתקנון הבעלות). בקשה אשר יהיו בה עמודים לא חתומים לא תתקבל.
- ככלל, כאשר אין מספיק מקום בטבלאות המצורפות לבקשה יש לצלם את הדף הרלוונטי ולמלא דף נוסף. על מורשי החתימה לחתום על הדף הנוסף. [יש לציין על הדף הראשון כי מצורף אליו דף נוסף].
- שימו לב כי על כתב ההתחייבות, נספח ב', יש להחתים את כל מורשי החתימה. (אם יש יותר מ 2).
סריקתם למערכת הממוחשבת יש לסרוק כל נספח לפי הגדרתו ומקומו במערכת הממוחשבת.
בדיקה חוזרתחשוב לעבור ולוודא כי כל המסמכים קיימים! ראה רשימה למטה.

הדגשים לעומת הגשות בשנים קודמות

> הצהרה על תשלום שכר וחוות דעת איתנות פיננסית – נספח ג'

א. בעבר נדרש להגשה כחלק מהליך הרישוי בכל בעלות. לשנה"ל תשע"ט מוגש במסגרת נוהל תקצוב.
ב. הבעלות חותמת כי שילמה כדין בשנת 2016 ואין לבעלות חשש של אי איתנות פיננסית. אין חתימת רו"ח.
ג. נספח ג' המוגש במסגרת נוהל תקצוב מתייחס לשלוש שנים המסתיימות ב-31.12.16.

> רשימת כל המועסקים בתאגיד
נדרש למיין רשימת עובדים לפי ת.ז. בסדר יורד

> יש להפריד בדוח מגזרים בעלות השכר בין משכורות במהות שונה
משכורות עו"ה כולל סייעות שבגינם מתקבל תקצוב
משכורות עו"ה כולל סייעות בגינם לא מתקבל תקצוב
משכורות עובדים אחרים

נתוני השכר נבדקים לשנים 2015-2016 (שנת לימודים תשע"ו ולא לשנת לימודים אחרונה)
בכלל זה:

א. טופס 126
ב. רשימת כל המועסקים בתאגיד ועלות שכרם.
ג. דוח מיוחד בגין תשלומים לקופות וקרנות בשנים.

דוח מיוחד בגין תשלומים לקופות וקרנות

א. נדרש לציין שכר ברוטו ובנוסף שכר להפרשות.
ב. מצויין כי בסעיף הפרשות נדרש להתייחס להפרשות מעביד בלבד.

> הצהרת הבעלות בנוגע להתחייבויות כספיות קיים נוסח לחתימת הבעלות וכן נוסח חוות דעת רו"ח.

> מספרי נספחים התעדכנו.