נוהל תקצוב:

בשונה מנספח ג' הנדרש להיות מוגש ע"י כל הבעלויות, נוהל תקצוב נדרש להגשה על ידי בעלות הפותחת מוסד חדש או על ידי בעלות שקיבלה פניה ממשרד החינוך באופן יזום (יש לעקוב אחר הבקשה המופיעה לכם באתר הרישוי!)

בנוהל נבדקים בעיקר:

א. תשלומי השכר לעובדים האם מבוצעים בהתאם לתקנות גבוה שכר מתאים והפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות. לצורך כך יש להגיש טופס 126 וכן רשימה מפורטת של כלל העובדים המועסקים בעמותה בתחומי חינוך ושלא בתחומי חינוך. למועסקים בתחומי חינוך יש לציין מפורש היקף משרה עלות שכר כולל הפרשות פנסיה וקרן השתלמות כפי שנעשו בפועל. (נספח ג + נספח י). הדוחות מאושרים ע"י רו"ח. (בשונה משנים קודמות)
ב. מצב איתנות פיננסית של המוסד והאם יכול להבטיח המשך קיום ותשלום שכר מלא ובמועד לצוות. נבחן משקל הון חוזר (נכסים שוטפים מול התחייבות שוטפת), עודף שוטף, ועודף מצטבר.
קיימת חשיבות רבה לאופן הגשת הדוחות והמסמכים – בהתאם לתוצאות בדיקת הנוהל משרד החינוך יחליט על המשך/הפסקת תקצוב/התראה/ הפניה לביקורת מעמיקה בנושא שכר או בנושא איתנות פיננסית.
לקבלת סיוע ממשרדנו נא פנו למזכירות.

למסמכי הנוהל לחצו כאן:

משרד החינוך פתח אפשרות להגיש בקשות רישוי לשנת הלימודים תשע"ח.
לצורך חידוש רישיון יש להגיש נספח ג' – טופס איתנות פיננסית.
הטופס בן 3 עמודים מאשר כי למוסד איתנות פיננסית בסיסית וכן כי העמותה משלמת שכר ומעבירה תשלומים לעובדים ולקופות בהתאם לנדרש.
משרדנו נערך כבר להסדיר בימים הקרובים אישור רו"ח לנספחי ג' לכלל המוסדות. על המוסד להחתים עו"ד ומורשי חתימה.

נספח ג' כנוסחו של המוסד שונה ומחמיר יותר מאישור רואה החשבון המצורף אליו. המוסד חותם על כלל הזכויות כולל הבראה, קרה"ש לסייעות ועוד.
לתשומת לב: בעניין קרה"ש המופרשת בשיעור המופחת 7.5% ולא 8.4% – ביקורת משרד החינוך תקזז תקציב של 0.9% באופן יחסי מקרן ההשתלמות בה תוקצב המוסד.

מועדים:

מסמכי נוהל התקצוב השתנו ופורסמו היום על ידי משרד החינוך.

  • המועד האחרון לבקשות לחידוש רישיונות למוסדות קיימים 28/2/17
  • המועד האחרון לבקשות לרשיונות למוסד חדש / העברת מבנה / בעלות 31/3/17
  • המועד האחרון לנוהל תקצוב למוסד מוכש"ר ופטור 31/3/17
  • המועד האחרון לרשיונות (חדש/חידוש) למוסד תרבותי ייחודי 27/4/17
  • המועד האחרון להגשת נספח ג' – איתנות פיננסית 28/6/17