אגרת שכפול וחומרים

אגרת שכפול – תקצוב סימלי לבתי ספר יסודיים המיועד להוצאות משרדיות של המוסד. התקציב משולם פר ילד, ובחינוך המיוחד – פר כיתה. סכום התקציב משתנה בין רשויות לפי אשכול הלמ"ס ברשות.
להלן סכומי התקציב:

אגרת שיכפולשנתישולם החודש לתקופה 9-12.16
עלות תלמידים3321.6
עלות לכיתה850850

(*)בהתאם לחוזר מית"ר תעריף 21.6, בפועל נצפה במית"ר תעריף 33.

חומרים – תקצוב חומרי למידה וערכות טכנולוגיות, מועבר לכל שכבות הגיל – גן, יסודי וחטיבה עליונה. התעריף שנקבע משתנה לפי אשכול הלמ"ס של הרשות. להלן סכומי התקציב השנתיים, והסכומים שהועברו בפועל.

חומרים וערכות טכנולגיותשנתישולם לתקופה 9-12.16
גני חובה גילאי 57712
יסודי589
חט"ב8012.5

התקציבים מוכפלים בשיעור התקצוב בהתאם לאשכול הלמ"ס שאליו הרשות משויכת: מינימום 50% אשכול 10 ומקסימום 90% באשכול 1-2.

מקדמות בחינוך המיוחד

למוסדות לחינוך מיוחד טרם בוצע חישוב עדכני לשנת תשע"ז, הועברה מקדמה עבור שעות ההוראה ופרא רפואי.

שעות שילוב בגני ילדים

החודש הועבר תקציב שעות שילוב בגני ילדים, רטרואקטיבית מתחילת שנה. פרוט הרכב שעות שילוב ראה בגני ילדים.