האם האישורים שלנו ברי תוקף?
אישור ניהול ספרים, אישור ניכוי במקור באתר מס הכנסה >>>
אישור ניהול תקין באתר גיידסטאר >>>
תוקף אישור סעיף 46 באתר מס הכנסה >>>

ספירת קופה
ביום 31.12.2018, חובה לבצע ספירת מזומנים, שיקים ושוברי אשראי. מומלץ לתעד את רשימת שיקים (אפשרי תצלום). מומלץ לבצע הפקדה לפני תום השנה.

ספירת מלאי
בעמותות עם מלאי יש לתעד ספירה בסוף שנה: כמות מוצר, מחיר למוצר, סה"כ. דוגמאות למלאי בעמותות: מלאי בסיסי (לדוג': ספרים וכלי מטבח), גמ"חים עם מלאי מוצרים להשאלה, וכן מכוני ספרים עם מלאי למכירה (לדוג': ספרים שהוצאו לאור במכון, חוברות וכו). אם אין הבדל משנים קודמות אין צורך לבצע ספירה.

האם אנחנו מנהלים את כל הספרים להם אנחנו מחויבים?
ספר תרומות בשווה כסף / ספר תלמידים (לבית ספר) / ספר קופה / פנקס חברי עמותה וחברי ועד

דפי בנק
מומלץ להוריד מידע ודפי בנק ממוחשבים. ישנם בנקים המוגבלים להורדת מידע לחצי שנה.

חוזים והסכמים
יש לוודא כי כל שיתוף פעולה עם גורם חיצוני לעמותה, מעוגן בהסכם. ניתן לפנות למשרדנו לקבלת דוגמאות להסכמים. הסכם שימוש בחשמל/מים עם תאגידים/פרטיים, הסכם פעילות משותפת וכן הלאה.

קבלות
בהתאם להוראות ניהול ספרים של מס הכנסה, חלה חובה להפיק קבלות מידית לכל תקבול שאינו בהעברה בנקאית והוראות קבע (שקים, מזומן, אשראי). בהתאם להוראות רשם העמותות חלה חובה להפיק קבלות לכלל ההכנסות, אולם אפשרי אחת לשנה. זה הזמן להציף את כלל התקבולים שלא נרשמו בעבורם קבלות ולהפיק קבלות. דוגמא: קבלה מרוכזת לגבייה מהורה בה"ק, קבלה מרוכזת לתקבולים ממשרד ממשלתי.

עסקאות עם צדדים קשורים
חייבות בדיווח בדוח הכספי/המילולי. מומלץ לשקול סיום התחשבנות ולא לגרור לשנת הכספים הבאה. בכלל זה תשלומי שכר או מתן/קבלת הלוואות מחבר ועד, ועדת ביקורת, המנכ"ל וקרובי משפחתם.

הלוואות
יש לבחון מחדש את כל יתרות ההלוואה, ובמיוחד הלוואות פתוחות לסוף שנה. עמותה רשאית ליטול הלוואה בתנאים סברים לאחר החלטת הועד, ובתנאי שתחתום על הסכם הלוואה המפרט את זהות נותן ההלוואה, פרטי ההלוואה ותנאיה, סכום ההלוואה ומועדי פירעונה. תזכורת: הסכם ההלוואה ייחתם אך ורק עם מי שנתן את הכספים במישרין, וההלוואה תוחזר אליו ישירות.

הלוואות לעובדים
הלוואה מעל 7,680 ₪ יש לחייב ולזקוף ריבית לפי סעיף 3(ט) 3.48%

גובה שכר בעל תפקיד ניהולי
בעמותות נתמכות, לא יעלה על 620,000 ₪ בשנה.

גובה עלויות הנהלה וכלליות
לבחון יחס מחזור הפעילות לשיעור ההוצאות. בעמותות עד 10 מליון ₪ השיעור הוא 22% מקסימום. עמותות בעלות מחזור גבוה יותר – השיעור קטן עד 5% כאחוז שולי.

ביטוח
זה הזמן לבחון כיסוי ביטוחי מספק לתלמידים, לעובדים ולרכוש, וכן, ביטוח אחריות לחבר הועד ונושאי המשרה בעמותה.

זיכוי העובדים בגין תרומות
מעביד שהסדיר הרשאה, רשאי להעניק לעובדיו זיכוי בגין תרומות עד גובה תרומות של 25,000 ₪ לשנה.

האם מחזור העמותה בשנת 2018 קפץ מדרגה?
ככל שהעמותה גדלה, נדרשת העמותה לדיווחים נוספים מטעם רשם העמותות ומס הכנסה. להלן סכומי מחזור מינימלי לדרישות השונות. לתשומת לב הגדרת מחזור לפי רשויות המס אינה כוללת הכנסות בשווה כסף, בעוד ברשם העמותות היא כן כוללת.

שיפר איתנות פיננסית – להרחבה לחץ כאן >>>
בחינת ניכוי מס במקור – להרחבה לחץ כאן >>>
שכר וזקיפות שווי – להרחבה לחץ כאן >>>