ביקורת ניכויים בוחנת האם בוצע ניכוי במקור מתשלומים שבוצעו.
נבדקים תשלומים לספקים (ניכוי במקור כללי ובמיוחד תשלומים חריגים, היקפי מהותיים, ספקים מזדמנים, תשלומי שכירות, הסעות, שיפוצים. החוזר החודש מוקדש לכך),
נבדקים תשלומי שכר והטבות לעובדים. האם כל תשלום הטבה ומלגה אכן אינו מבטא שכר ולא נדרש במיסוי. האם נזקפו בתלושי השכר כנדרש ובכלל זה: מתנות, ארוחות, כיבודים, נסיעות לחו"ל, רכבים, ריבית רעיונית עבור מקדמות, נסיעות פרטיות וכן הלאה. כדאי להתרענן בחוזר שלנו ב"הוצאות עודפות וניכויים".

כאמצעי לגביית מס, רשות המיסים מטילה חובה עליך המשלם, לנכות מהתשלום מס ולהעביר למס הכנסה. המס המנוכה, יזקף לזכות הספק ממנו נוכה התשלום ויהווה בעבורו מקדמת מס. אם נמצא כי נדרשת לנכות ולדווח, ולא ניכית מס או לא דווחת, תידרש לתשלום המס ולקנסות!

מי חייב לנכות במקור?

אם בשנים 2015-2016 עמד המחזור שלך על סכומי המחזור שלהלן, או על מספר המועסקים שלהלן, חלה עליך חובת ניכוי במקור בשנת 2017.
חובת הדיווח החודשי 102 והשנתי 856 תחול גם אם לא נדרש ניכוי מס במקור.

 סווגממחזור במליוני ש"חאו ממספר מועסקים
חברות ועסקיםכל עסק 5.20 ללא קשר למספר עובד
יצרנים3.818
סיטונאים3.84
קמעונאים3.87
קבלנים3.80 ללא קשר למספר עובד
נותני שירותים2.150 ללא קשר למספר עובד
עמותה0.510
3.20 ללא קשר למספר עובד

> מי שמשלם שכירות או שכר מרצים, חייב לנכות מס מתשלומים אלו, ללא קשר למחזור הכספי שלו.
> שותפות שאחד משותפיה חייב בניכוי במקור חייבת אף היא בניכוי במקור.
> אם עד היום היית חייב בניכוי ונשתנו הנסיבות, אפשרי לבחון בקשה לפטור ושחרור מהחבות.

 מאלו סכומים חייבים לנכות במקור?

> כל תשלום לספק למעט תשלום חד פעמי עד 4,920 ₪ בשנה. (לפני מע"מ)
> מקדמה
> החזר הוצאות
> תשלום בשווה כסף
> תשלום שאינו נכלל ברשימת סגורה הפטורה מניכוי: מדינה, קק"ל וכו'.

הערות והדגשים

1. הניכוי הוא על מלוא הסכום כולל מע"מ, למעט אם מדובר בחשבונית עצמית.
2. אם לא בוצע ניכוי, החיוב יוטל על המשלם. תחשיב המס יעשה בגילום. לדוגמא: אם שילמת 1000 ₪ לספק ללא אישור ניכוי, ובהתאם למהות השרות נדרשת לנכות לו 30%, תחויב במס של 430 ₪ מאחר והתשלום המגולם עומד על 1430 ₪ והנטו על 1000 ₪. על הסכום יתווספו ריביות וקנסות.
3. יש לבצע בדיקה תקופתית אחת לחודש! במקרה ולא בוצעה יש לבדוק לפני ביצוע התשלום.חשוב ומומלץ לתעד את המידע שהתקבל. הבדיקה מתבצעת באמצעות הפקת אישורים פרטניים באינטרנט וקבלתם במייל.

טיפ! אפשרי להפיק דוח מרוכז וללא תשלום
מעל 1,000 ספקים – דרך מערכת בזק. עד 1,000 ספקים- באמצעות מערכת 1000 באינטרנט

4. המשלם מדווח באופן חודשי באמצעות דוח 102 ואחת לשנה, בדוח 856. תאריך הגשת דוח 856 לשנת 2016 הינו 31/5/17. הגשה באיחור גוררת קנסות ועלולה גם לגרור ביטול אישור ניהול ספרים ועיקולים.

מה שיעור הניכוי?

כאשר קיים אישור – לפי השיעור הרשום באישור.
כאשר לא קיים אישור – יש לבחון ספציפי את מהות התשלום ואת זהות מקבל התשלום.

להלן שיעורי הניכוי הנפוצים

 שיעור הניכוי
שכירות35%
מרצים/ סופרים (הרחבה לעניין שכר אמנים ראה בחוזר 8/15)47%
שירותים ונכסים כללי30%
תשלום לפלסטינאי (ראה הקלות)25% ליחיד או מס חברות (24%) לחברה
תשלום לתושב חוץ (ראה הקלות)25% ליחיד או מס חברות (24%) לחברה

הקלות בניכוי מס בתשלומים למי שאינו תושב ישראל

לפלסטינאי

חובה לנכות בגין הכנסה שהופקה בגדה המערבית או בחבל עזה יש לנכות במקור.
למעט:
1. תשלום על רכישת מוצר משטח הרשות הפלסטינאית (ולא באמצעות סניף בשטחי ישראל).
2. תשלום עבור הובלת נוסעים או מטענים, אם מקום היציאה או היעד הסופי הינם בשטחי הרשות הפלסטינית.

לתושב חוץ

ישנם סוגי תשלומים אותם רשאי הבנק להעביר לחו"ל ללא ניכוי המס, בד"כ בהסתמך על הצהרה. ההצהרה נעשית באמצעות טופס 114- מצ"ב.
כגון: שירות שהתקבל מנותן שירות בחו"ל עד 250,000 דולר, פרסום בחו"ל, נסיעות רפואיות, עסקת מקרקעין שהוסדרה מול מס שבח, השתתפות במכרזים, אגרות, תשלומים לשלטונות. מצ"ב קישור לרשימה המלאה.