משרדנו יבצע לכלל לקוחתנו בדיקת ניצול תקציבי.

תקציב מוסדות להכשרת עובדי הוראה – מכללות וסמינרים אינו במסגרת חוק חינוך חובה אלא בתקציב תוספתי המממן הכשרת סגל הוראה למוסדות החינוך.
בשנים האחרונות מבצע משרד החינוך בקרות במוסדות אלו. בביקורות נבדק ניצול של מלוא תקציב התקנה. בשונה ממוסדות אחרים, נבדק ניצול של סכומים ולא של שעות.

סעיפים עיקריים בהם נתקלו המוסדות בקושי במהלך הביקורת:

סעיף שכר הוראה – בסעיף זה מוכרות עלויות שכר בגין צוות ההוראה המופיע במצבת המורים במערכת עוש”ר. מורים אשר אינם נכללים במערכת עוש”ר אינם מוכרים ע”י הביקורת. כך נוצר מצב בו למוסד עלויות שכר גבוהות משמעותית מתקצוב משרד החינוך ועם זאת צפוי לקיזוז בביקורת.
סעיף אימונים – בסעיף זה מוכרות עלויות תשלום שכר למורים המאמנים (לא מוכרות עלויות עבור מדריכים פדגוגיים). עלויות אלו יכולות להיות משולמות בתלושי שכר ישירות לעובדים או בתשלום למוסד הלימודים בו מלמד המורה המאמן ע”מ שיועבר בתלוש השכר של העובד.
במסגרת הביקורת נדרש המוסד להגיש דוח המפרט את שם התלמיד, ת”ז, מסלול הכשרה, ושם המורה המאמן. הקפדה על שמירת נתונים אלו בזמן אמן מאפשרת מענה מהיר וקל במקרה של ביקורת.

סעיפים נוספים הנבדקים בביקורת עומק המוסדות להכשרת עובדי הוראה:

ניצול מלוא סעיפי התקצוב – דיווח דוח מקורות ושימושים בגין כל תקנת תקצוב. הקפדה על הוצאות בהתאם לסעיפי תקצוב. כולל הפרדה לסעיפים בתוך תקנת שכר הוראה
תקציב הצטיידות – בדיקת ניצול כפול מהתקציב ההצטיידות שהתקבל ע”י משרד החינוך
דיווח תלמידות – בדיקת תקינות דיווח תלמידות
תקינות גביית שכר לימוד
אקדמיה / סמינר כיתה – בדיקת ניצול מלוא סעיפי התקצוב לייעודם (מלגות לתלמידים, תשלום למורים מכשירים ומקשרים וכו’)
קולות קוראים – ניצול מלוא תקציבי קולות רואים לייעודם.
השוואה למבנה המוסדי – פילוח ההוצאות נעשה תוך בחינת שיוכו להתמחויות המאושרות במבנה המוסדי.
ביקורת העסקת קרובי משפחה
ביקורת איתנות פיננסית
ביקורת תשלומי שכר לעובדי ההוראה
ביקורת ניהול ומינהל תקין – בדיקת תקינות חוברת הנהלים של המוסד ועמידה בהם. בכלל בדיקה זו: זימון אסיפות כלליות, התקשרות עם ספקים, העסקת עובדים, רכש ותשלומים, הכנסות וקבלות ונוהל קופה קטנה.
בדיקת תקינות בעלי התפקידים המכהנים בעמותה – חברי וועד, מורשי חתימה, חברי וועדת ביקורת, מבקר פנים ועוד.
הלוואות – בקינות נתינת ונטילת הלוואה במוסד
בדיקה יסודית של הדוח הכספי של המוסד וביצוע בדיקות נוספות בהתאם לנתונים המופיעים בו. (אירועים מיוחדים, הכנסות לקבל משמעותיות, תקציבים ממשרדי ממשלה ורשויות מקומיות.