א. קבלות על כרטיס אשראי

האם יש חובה להוציא קבלות על העברות בנקאיות, העברות מס"ב ותקבולים באשראי?

תשובת רשות המיסים:
אכן, למוסד המבוקר על ידי רו"ח והמנהל הנהלת חשבונות כפולה יש פטור מהפקת קבלה על תקבולים בהעברה ישירה לחשבון הבנק הכלול במערכת חשבונותיו: כלומר על העברות מס"ב והעברות בנקאיות בלבד, ובגין מתן שירות או מכירת טובין בלבד.
תקבולים באמצעות כרטיסי אשראי חייבים בהוצאת קבלה מידית עם קבלתם, מאחר והם אינם מהווים בהגדרתם העברה ישירה לחשבון הבנק. יש להוציא את הקבלות גם אם מדובר בהתחייבות עתידית (פריסת הסכום על פני מספר חודשים).

סעיף 19א (ד) בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) קובע: "נישום המנהל מערכת חשבונות על-פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על-ידי רואה חשבון או ברית פיקוח, רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול בשל טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על-ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת חשבונותיו".

שימו לב! תזכורת על קצה המזלג מחוזרים קודמים לעניין תקינות קבלות:

[*] בקבלה צריך להיות רשום מלוא פרטי המשלם כולל פרטי שיק מלאים וחתימה.
[*] מי שלא מפקיד כספים בו ביום או למחרת חייב לנהל ספר קופה.
[*] חשוב להקפיד על קבלות, במיוחד אם הן מזכות את התורם בזיכוי מס לפי סעיף 46.
[*] קבלה חייבת לשאת את שמו החוקי של המקבל כולל התוספת ע"ר בעמותה.
[*] אין לתת קבלות לפי סעיף 46 על תרומות בשווה כסף, אלא אם כן התקבלה חשבונית מס.
[*] אין לבטל קבלה ללא הצמדה בסמוך של הקבלה המקורית המבוטלת.
[*] חובה לשמור על רצף קבלות: אם מבטלים קבלה – אין לתלוש את הקבלה המבוטלת מהפנקס. אלא לשמור תיעוד על כל הקבלות כולן באופן רציף.

א. קבלה זמנית

קבלת תקבולים נעשה לא פעם ע"י שדרים רבים – לדוגמא בגיוס תרומות "מדלת לדלת" ע"י בני נוער, או באיסוף כספים על ידי מדריכים רבים לחניכיהם. קיים חשש להפקיד בידי רבים פנקס קבלות. מה הפתרון החוקי הנכון?

תשובת רשות המיסים:
הפתרון בלית ברירה במצב זה הוא הדפסת קבלות ידניות מקור והעתק אחד שישמר בפנקס. כמובן שהקבלות הנ"ל חייבות להיות תקינות עפ"י ההוראות.
בנוסף יש להדפיס על גבי הקבלות הנ"ל באופן בולט לעין את המילים "קבלה זמנית מספר xxxxxxx"
וכן את הטקסט הבא: "קבלה זו הינה זמנית ואינה מזכה את התורם במס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. קבלה מקורית ממוחשבת תונפק על ידי המוסד בימים הקרובים ותשלח לתורם" .