סיעת שניה תוקצבה במקדמה אוטומטית בהתאם למספר הילדים.
על הרשות לדווח על מצבת הסייעות, על מנת להבטיח כי לא יבוצע קיזוז.
גן זכאי לסייעת שניה כאשר הוא מונה לפחות 30 ילדים בגילאי 3-4.
מערכת קליטת סייעות פתוחה, קישור >>>

התקצוב

שיעור התקצוב משתנה בהתאם לאשכול הלמ"ס:

אשכול למ"ס השתתפות משרד החינוך תוספת תקצוב העשרה
אשכולות 1-4100% מהעלות הנורמטיבית לסייעת המוכרת לכל גן 5,000 ₪
אשכול 5100% מהעלות הנורמטיבית לסייעת המוכרת לכל גן 3,000 ₪
אשכול 680% מהעלות הנורמטיבית לסייעת המוכרת לכל גן 3,000 ₪
אשכול 7-1080% מהעלות הנורמטיבית לסייעת המוכרת לכל גן 1,000 ₪

אלו דרישות העסקה קיימות?

• העסקת סייעת שנייה מותנית בקיום סייעת ראשונה בגן.
• תקן משרת סייעת ראשונה הינו 42 ש"ש + תוספת יום רוטציה 7.5 ש"ש . תקן משרת סייעת שניה 42 ש"ש.
• אין לפצל משרת סייעת שנייה בין שני גנים או יותר ואין לאפשר רוטציה.
• הסייעת תעבוד 5 ימים בשבוע.
• סייעת שניה המועסקת בגן בו מופעל צהרון במסגרת תוכנית "ניצנים" תמשיך ותעבוד גם בשעות פעילות הצהרון ותועסק ע"י בעלות הגן המעסיקה אותה גם בבוקר. הרשות תדווח על מלוא השעות בהן הועסקה הסייעת בוקר + צהריים, גם כאשר הפעלת הצהרון מתבצעת ע"י זכיין מפעיל אחר.
• התקצוב בפועל בגין סייעת שניה יועבר לכל היותר בהתאם לשעות העבודה בפועל כפי שדווחו. (זאת בשונה מסייעת ראשונה, אשר בהתאם לפרקטיקה משרד החינוך מאשר כיום העסקה בפועל בשיעור חלקי ותשלום שיעור משרה מלא. משכך מקובל שסייעות מקבלות שכר מלא בעוד מסיימות בפועל בשעה 14:00)
משרד החינוך מבצע ביקורות בשטח! במקרה והסייעת אינה נוכחת בפועל 42 ש"ש אלא מסיימת בשעה 14:00 יבוצע קיזוז.
עיצומים – במידה שהרשות לא הפעילה את התכנית עפ"י המתווה המקצועי והתקציבי או כי שילמה שכר שלא עפ"י החוק או שבוצע לה תשלום עודף, תקוזז ההקצבה שניתנה לה ע"י המשרד. במקרים מתאימים, יקזז המשרד כספים נוספים, עד לגובה 30% מעל סכום ההקצבה.

אלו ילדים "נספרים"?

 

כאשר בגן שוהים ילדי חובה, ילדים אלו נספרים ראשונים ויכולים לבטל זכאות התקצוב. בהתאם למצבת התלמידים הסופית בחודש פברואר, נקבעת זכאות הגן.
נתוני התלמידים בחודש פברואר הם הנתונים הקובעים לזכאות סייעת שניה בגן. כאמור הזכאות לסייעת שניה הינה בגן עם 30 תלמידי טרום חובה.
במידה ויש בגן גם ילדי חובה הם נספרים ראשונים לאישור הפעלת הגן.

דוגמה לגן:
אישור רישיון הפעלה   32 תלמידים
בפועל מדווחים            32 תלמידים (מתוכם 3 ילדי חובה ו 29 ילדי טרום חובה)
מספר תלמידים נספרים לצורך תקצוב סייעת שניה = 29 = הגן לא זכאי! (32-3=29)

תלמידים מעבר למספר המאושר ברשיון הפעלת הגן, גם הם לא נלקחים בחשבון. אולם משרד החינוך שוב בוחר ראשונה בילדי חובה, ומשכך "נפלטים" ילדי טרום חובה.

דוגמה לגן:
אישור רישיון הפעלה   32 תלמידים
בפועל מדווחים            35 תלמידים (מתוכם 4 ילדי חובה ו 31 ילדי טרום חובה)
מספר תלמידים נספרים לצורך תקצוב סייעת שניה = 28 = הגן לא זכאי! (35-3-4=28)

הערה:
ניתן לבקש אישור לחריגי גיל. אישור מיוחד שיתקבל מוועדת חריגים מחוזית יאפשר הכרה ב 2 חריגי גיל. הגשת בקשה לוועדת חריגים לעניין זה ולכל אישור מיוחד אחר. בישובים קטנים קיימת אפשרות לקבל אישור גן רב גלאים, אשר גם הוא מאפשר זכאות וספירה מיטבית של ילדי טרום החובה.