• האם יש הגבלות מיוחדות?
כן. על עמותות בעלות אישור ע"פ סעיף 46 לעניין תרומות חלות הוראות מיוחדות, המתמקדות בשני מישורים: אי מתן טובות הנאה לחברי העמותה ולקרוביהם וכן הקפדה על התנהלות כספית ראויה. חשוב לשים לב כי לעמותה מאושרת יש הגבלה על חברי העמותה (המייסדים ומי שהצטרף לעמותה) כאשר בעמותה רגילה ישנן הגבלות רק על נושאי משרה במוסדות העמותה: חברי ועד, ועדת ביקורת ומורשי חתימה.

• מהם הקריטריונים העיקריים להכרה?
העלאת רווחת הציבור הכללית ולא של קבוצות חברתיות מצומצמות וסגורות ופתיחות לטפל באותו עניין באוכלוסיות נוספות, ללא יצירת אפליה. וכן הכרח הוא שהמטרה הציבורית תושג ללא יצירת קשר או התניה בין שיעור ההשתתפות במימון הוצאות המוסד לבין הציבור הנהנה משירותיו.

• האם המוסד יותר חשוף לביקורת?
מוסד המאושר לפי סעיף 46 חשוף יותר לביקורת ניהול ספרים, ביקורת ניכויים וביקורות נוספות מטעם הנציבות.

• קרובי משפחה של בעלי תפקידים מועסקים במוסד ומקבלים מלגות, בהתאם להוראות רשם העמותות. האם תקין לצורך 46?
כללי 46 מחמירים יותר. המוסד מתחייב לא להעסיק עובד או נותן שירותים שהוא קרוב של חבר הנהלת המוסד, או של חבר ועד או של נושא משרה בכיר, אלא באישור רשות המיסים. כמו"כ מתחייבים כי לא יהיה קשר עסקי (לרבות מלגות) בין מייסדי או חברי המוסד או קרוביהם לבין המוסד, אלא באישור רשות המיסים. רשות המיסים תבחן את מכלול הקשרים ותחליט האם להמליץ לאשר.

• מוסד החורג בהוצאות הנהלה וכלליות רשאי להגיש בקשה?
אכן. ככלל, מס הכנסה אימץ את הגבלת הוצאות שכר הנהלה וכלליות לפי החשב הכללי. כלומר שיעור הוצאות ההנהלה וכלליות יהיו עד 22% מהמחזור, במוסד שמחזור הכנסותיו הוא עד 10 מליון. מעבר לכך, השיעור קטן בהדרגה עד שמגיע ל-7% בלבד במחזור של 100 מליון ₪. אך ישנה הקלה למוסדות חדשים:

משך השימוש בנכס במוסד מאושר 611-4 שנים4 שנים ומעלה
שימוש במישרין 80% מתקופת האחזקה בנכס ומעלהפטור מלאפטור מלא
שימוש במישרין במשך תקופה של 0%-80% מתקופת האחזקה בנכס פטור יחסי50% פטור + 50% פטור יחסי
לא שימשו את המוסד כלל במישרין (כגון השכרה)אין פטור50% פטור

• מהם אפיקי ההשקעה שמוסד מאושר יכול להשקיע בהם?
רק באפיקי השקעה סולידיים כמו בקרן לתועלת הציבור. באג"ח ממשלתי או קונצרני בדרוג A או A-2 לפחות, ובקרנות נאמנות המשקיעים באפיקים אלו. אם מונתה ועדת השקעות ניתן להשקיע באפיקים לרבות מניות, כפי שנקבעו בתקנות דרכי השקעה של נאמן בהקדש ציבורי.

• המוסד צובר עודפים לצורך בינוי בשנים הקרובות. האם הצבירה תפגע באישור?
אם ישנה תכנית בניה מבוססת ואמינה בטווח הנראה לעין, לא תהא פגיעה באישור. המוסד ראשי לצבור סכום סביר ביחס לפעילותו. צבירת עודפים מעל 100% ממחזור הפעילות מתאפשרת כאשר יש הסבר סביר המלווה באסמכתאות, כמו כן המוסד צריך לפרט את הפעילות המתוכננת ל-3 השנים הבאות. ככל שצבירת העודפים הינה חלק ממטרות המוסד כגון כספים המיועדים למתן הלוואות לאחרים-במקרים אלו אין איסור לצבור עודפים.

• המוסד אושר. האם עלי לשנות את פנקס הקבלות?
כן. שים לב כי כעת על הקבלה יש להדפיס את המילים: "למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה".

• העמותה בהליך ביקורת עומק של רשם העמותות, האם יש השפעה על 46?
כן. לעיתים, כאשר רשם העמותות או החשב הכללי עורכים ביקורת עומק בעמותה, הם מעבירים את הדוח לרשות המיסים. נציבות מס הכנסה עלולה לעצור או לעכב חידוש הכרה לפי סעיף 46 עד בירור הנושאים שהועברו לבדיקה. במקרים אלו מומלץ להיפגש עם מפקחי מס הכנסה באגף הנציבות להסדרת הבירורים או לתיקון הליקויים.

• האם רשות המיסים רשאית לשלול אישור 46?
כן. יבוצע במקרים חריגים. במקרים פשוטים יותר, לא יבוצע חידוש מידי 3 שנים.