עדכונים ותוספות, סיום של מספר הקלות, ובשורות חדשות!

וגם – איך נודיע על סיום חל"ת, מתי זכאים לפיצויי פיטורין, מחלת קורונה כתאונת עבודה ועוד.
אחרי הפוגת חופש פסחי הצטברו עדכונים. הקדישו זמן וקראו בעיון. מומלץ לקרוא פעמיים.

94

חל"ת – הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום
בכל מקרה של ספק חשוב לפנות ליעוץ משפטי

⇐ מהו חל"ת? חופשה ללא תשלום שבסופה המעסיק יקלוט את העובד. משכך למרות שהוקפאו יחסי עובד מעביד לא נחשב לפיטורין / להתפטרות ולא משולם פיצויים. חופשה ללא תשלום יכולה להיות כפויה על עובד או לבקשתו. ההבדל רלוונטי לתקופה הקורונה – שכן חופשה המתבצעת לבקשת העובד, אינה מאפשרת הגשת בקשת תביעת אבטלה אלא רק לאחר 90 יום.

⇐ הצעה נוסח ההודעה: לאור הודעת מדינת ישראל על המגבלות עקב מגפת הקורונה תשהה בחופשה ללא תשלום מתאריך __________ ועד לתאריך סיום תקופת הקרובה. לאחר מועד תום החופשה ללא תשלום וככל ולא יוסכם על הארכת תקופתה עליך לחזור לעבודה.

⇐ הסכמת העובד: העובד צריך לאשר את קבלת הודעת החל"ת. אם אין אפשרות לקבל אישור בכתב מומלץ לתעד טלפונית. מומלץ להגיע להסכמות עם העובדים. עובד המתנגד לחל"ת אפשר לפטרו. חשוב לוודא כי העובד קיבל גם את הודעת הסיום.

⇐ תקופת החל"ת: מומלץ לרשום תאריך ארוך טווח אבל אפשרי לציין תאריך קרוב או לציין סיום תקופת המשבר. בכל מקרה ביטוח לאומי מאריך את בקשות החל"ת עד לסוף תקופת המשבר או עד לעדכון העובד / המעסיק. (כרגע הודיע לגבי חודש נוכחי. יש לעקוב גם בחודש הבא!)

⇐ הודעה על סיום תקופת החל"ת: עדכון סיום חל"ת אפשרי לעשות באתר ביטו"ל בכתובת >>>. העדכון יעשה ע"י עובד או ע"י המעסיק בדיווח מרוכז דרך מערכת השכר. מבדיקתנו, כרגע הדווח הראשון יגבר. יתכן כי יאפשרו גריסת דווח.
בשורה…. מענק לעסקים ולעמותות יביא בחשבון תמרוץ למי שלא הוציא או יחזיר את עובדיו מחל"ת.

⇐ עובד בחל"ת שמצא עבודה חדשה – אם המעסיק אינו מוכן להחזירו לעבודה, זכאי העובד לסיים את העבודה, לעבור לעבודה החדשה ולקבל פיצויים. תקופת החל"ת הינה הקפאת יחסים אשר בסופה העובד ישוב לעבודה ולכן עם יציאה לחל"ת אינו זכאי לפיצויים. משהגיעו לצומת – זכאות הפיצויים עולה לו.

⇐ צמצום היקף משרה, תנאי שכר ושינוי תפקיד: ככל שעובד יטען טענה סבירה כי מדובר בהרעת תנאים, יוכל העובד לסיים את היחסים ויהיה זכאי לפיצויי פיטורין. פיטורין יעשו כחוק ראה להלן.

⇐ פיטורין בתקופת המשבר: פיטורין יעשה כחוק. דורש הליך מלא – שימוע בתום לב ולאחר מכן מכתב פיטורין. בהעדר יכולת לבצע שימוע בנוכחות פיזית מומלץ לתעד שיחת זום או שיחת טלפון וכמובן תכתובת זימון וסיכום פרוטוקול שימוע. נדרשת תקופת הודעה מראש בהתאם לחוק. מעסיק שמפטר – מחוייב בהודעה מראש בהתאם לחוק. ימי ההודעה לא יהיו ימי החל"ת. המעסיק יכול לחייב התייצבות או לשלם חלף הודעה מראש או להגיע על הסכמה על פיטורין מידי בהסכמה. עובד שמתפטר – מחוייב בהודעה מראש ובחובת התייצבות ואם אינו מתייצב מותר לבצע לו ניכוי כפל בגין כל יום העדרות. גם במקרה זה אפשרי להגיע בהסכמה על סיום מידי ללא התייצבות. הסכמה ללא התייצבות רלוונטית במיוחד במקרה שלעובד אסור לעבוד (מקום עבודה סגור בצו, עובד בגיל שאסור לעבוד). ככל שיש חילוקי דעות גם בעניין סיום היחסים, מומלץ להתייעץ משפטית.

⇐ עובדים בתקופה מוגנת – נשים בהריון ואחרי לידההאפשרות להוציא עובדות בתקופת מוגנת לחל"ת ללא הגשת בקשה למשרד העבודה בוטלה ב-17.04.20
יש לפעול בהתאם לנוהל משרד העבודה. הגשת בקשה מקוונת וכן לשלוח בקשה להארכה להיתר במייל. הבקשה באופן הייחודי לתקופת המשבר מתייחסת לאישור לחל"ת עד 60 יום (כלומר חודשיים). הבקשה כוללת טבלאות המפרטות מספר עובדים, עובדים שיצאו לחל"ת, עובדים שפוטרו ועובדים שהמשיכו לעבוד תוך אבחנה בין גברים ונשים והסבר קצר. ככל שיש הסבר מורחב חשוב לצרף. הבדיקה נועדה לוודא כי נשים לא הופלו לרגל מצבן ביחס לעובדים אחרים וכי לא ניתן להעסיק את העובדות בעבודה חילופית. יש לקבל חתימה של כל עובדת מוגנת והיא גם עתידה לקבל את המידע המלא שהוגש למשרד העבודה. ראו טפסים באתר משרד העבודה >>>

⇐ עובד בחל"ת זכאי לדמי אבטלה: רישום לחל"ת נעשה בלשכת התעסוקה. תביעת אבטלה מוגשת באתר ביטוח לאומי. התביעה תושלם כאשר המעסיק נדרש לשדר טופס 100 מקוון (מחליף את טופס 1514), העובד נדרש להגיש טופס 1500. האפשרות בתקופת הקורונה להירשם ולהגיש תביעה ישירות באתר של ביטוח לאומי ללא התייצבות בלשכת התעסוקה הסתיימה ב-07.04.20. למידע לגבי זכאות חל"ת, סכומים והדגשים– ראה הרחבה בחוזר לשכיר שפורסם ע"י משרדינו.

⇐  מקדמת דמי אבטלה לרגל המשבר: עד השלמת התביעה, קבלו הנרשמים מקדמה בסך 2,000 ₪. בשגרה משולמים דמי אבטלה ב 18 לחודש שלאחר סיום 30 ימי אבטלה. השלמת הסכום תעשה עם השלמת אישור ביטוח לאומי המבצע בדיקה בבהילות. קבלת הכסף אינה מלמדת על אישור. במקרה ובו ימצא כי עובד אינו זכאי או חזר מחל"ת העובד יתבקש להשיב את הכספים לביטוח לאומי. צפוי שהליך הבדיקה ודרישת החזרים יערוך כשנה ואף יותר. יתכן כי ביטוח לאומי יתוודע לטעות רק לאחר הגשת טופס 126 בעוד כשנה או בביקורת. עובד שהצהיר תקופת חל"ת או תעריפים שאינם נכונים, עלול להיות מחויב בהחזר מלוא דמי האבטלה ולא רק החלק העודף. חשוב לעדכן את ביטוח לאומי בכל מידע על אף שבפרקטיקה סיכוי נמוך שביטוח לאומי יתפנה להתייחס בימים אלו. תעדו. עובד ומעסיק שימצא כי פעלו שלא בתום לב ובאופן מהותי עלולים להתחייב בעבירה פלילית.

⇐ הפרשה לביטוח לאומי בתקופת החל"ת: העובד מחוייב להמשיך לשלם דמי ביטוח לאומי גם בתקופת חופשה ללא תשלום. בגין חודשיים ראשונים חייב המעסיק לוודא דווח ותשלום, ויכול לנכות את סכומי הביטוח מתשלומים עתידיים העובד. לאחר חודשיים ידווח וישלם העובד את דמי הביטוח באופן עצמאי. דווח ותשלום הינו לפי שכר מינמלי של 5,300 ₪ כלומר סך הכל כ 348 ₪. לתשומת לב! חובת דווח ותשלום דמי ביטוח לאומי בחל"ת הינה בנוסף לדמי ביטו"ל המנוכים מתשלומי האבטלה. שיעור ההפרשה לביטוח לאומי נמוך יותר שכן העובד אינו מבוטח בתקופה זו בגין ביטוח פגיעת עבודה וזכויות אחרות ויש לוודא כי התוכנה מעודכנת בהתאמה. בחודש מרץ רוב המעסיקים העסיקו את העובדים בחלק מהחודש ולכן לעובד הופרש ביטוח לאומי. אם העובד יהיה בחל"ת בכל חודש אפריל, יידרש המעסיק לתשלום כאמור. בסיום כל רבעון על המעסיק לדווח דווח מיוחד בגין עובדים בחל"ת.

⇐ שווי הטבות ושווי זקיפת רכב: נכלל בשכר הבסיס לצורך זכאות. אם עובד לא החזיר את הרכב ימשיך המעסיק להוציא תלוש ולזקוף לו הטבה ככל שכר יחושב עליה מס וביטו"ל מדי חודש בחל"ת. ההטבה תיחשב כאילו ניתנה על תקופת העבודה שטרום החל"ת ויש לסווג אותה בדווח לביטוח לאומי כהפרשים על תקופת טרום החל"ת. המשמעות: לא זו שלא יופחת מההכנסה לה זכאי בדמי האבטלה, שווי הכנסה גם יגדיל את הבסיס לדמי אבטלה. הכנסה זו חייבת במס וביטוח לאומי. ביטוח לאומי המופרש משויך גם הוא לתקופה טרום החל"ת ואינו יכול לבוא במקום תשלומי ביטוח לאומי המחויבים בתקופת החל"ת.

חופשה בתשלום

⇐ במגזר הציבורי, בגופים נתמכים ובמוסדות חינוך מתוקצבים, קיים איסור להוציא עובדים לחל"ת. עובדים שאינם עובדים יוצאו לחפשה בתשלום. עובדים שעובדים חלקית מנוצל להם ימי חופשה יחסי.
⇐ בהתאם לחוק צבירת ימי חופשה במינוס על מנת לקזז בעתיד – אפשרי רק בהסכמת העובד (בכתב). החרגה בהתאם להסכם במגזר הציבורי ניתן לנצל מקדמה על חשבון ימים עתידיים ללא הסכמה העובד.
⇐ הודעה מוקדמת – עד חופשה של 7 ימים די להודיע במידי. אין צורך בהסכמת עובד לקיזוז הימים הצבורים לו. בחופשה מעל 7 ימים יש להגיע להסכמות עם העובד ואם מבקשים להודיע באופן חד צידי נדרש להודיע שבועיים מראש. החרגה: בהתאם להסכם במגזר ציבורי ניתן להודיע על חופשה ממושכת.
⇐ ימי מחלה – החרגה: בתקופת החופשה לא ינוצלו מחלה למעט חריגים. (להלן)
מעסיק שאינו מחויב לניצול ימי חופשה, כמו למשל מגזר פרטי, ובכל זאת בחר בכך – מומלץ כי יסכם עם עובדו כי ההתנהלות נעשית בהתאמה להסכם הציבורי. כך אינו מחויב בתקופת הודעה מראש, יוכל לקזז יתרה שלילית בעתיד, יכול שלא להכיר בימי מחלה.

מחלה לעובדים השוהים בבידוד, מחלה לעובדים שנדבקו במקום העבודה

⇐ מי שיש לו יתרת ימי מחלה, יקבל תשלום כימי מחלה
⇐ יום ראשון אין תשלום, שני ושלישי 50%, היתר תשלום מלא עד מלוא הניצול
⇐ לכאורה, ככל שעובד יכול לבצע עבודות במצב בו הוא נתון, ניתן לתאם עם העובד על עבודה בחיבור מרחוק באמצעות מחשב, תקשורת וכל ציוד אחר.
⇐ המעסיק אינו רשאי לפטר עובד בשל היעדרותו ממקום העבודה בתקופת הבידוד.
⇐ עובד המתוגמל לפי הסכם השכר במגזר הציבורי ומשולם לו שכר כנגד ניצול ימי חופשה, לא יוכרו לו ימי מחלה למעט חריגים ומחלות קשות. תעודת מחלה שהונפקה לפני ה 15.03.2020 תוכר וזאת עד למועד שנרשם במועד ההנפקה.
⇐ חולה שנדבק במקום העובדה, יחשב כנפגע עבודה. יקבל שכר בשיעור 75% מביטוח לאומי ולא יקוזזו לו ימי מחלה. 12 ימים ראשונים על חשבון המעסיק – יקוזז ע"י ביטוח לאומי. אם העובד יכול לעבוד מהבית בימי "פגיעתו מהעבודה" כמו למשל משימות שאפשר לבצע מרחוק, הוא יידרש לעשות זאת.
הכללים?
טבלה 2

שירותים ועסקים פעילים / שירותים חיוניים

משרד הבריאות מפרסם מעת לעת צווים הכוללים א. רשימת מקומות עבודה שימשיכו / לא ימשיכו לפעול ב. היקף העסקת עובדים אפשרית במקומות אלו. ג. כללים לאופן שמירת הבריאות במקומות אלו. הסתיים כרגע הצו הכולל רשימה סגורה ומצומצמת של מקומות עבודה בהם היה ניתן לעבוד עד היקף של 30% / 15% / 50%.
נכון להיום –
א. רוב העסקים יכולים להיות פתוחים למעט בקניונים סגורים, בילוי ותרבות…
ב. לא קיימת הגבלה לגבי מספר עובדים. קיימת דרישות לשמירה על בריאות העובדים והוראות לגבי מרחקים בטוחים 2 מטר / מרחב פתוח יש לשים מחיצות / מסכות חובה למעט עד 2 עובדים קבועים בחדר של 20 מטר, או 5 עובדים בחדר גדול יותר ובלבד שאפשרי מרחק בטוח של 2 מטר / הצהרת עובד כי א. אין לו חום מעל 38 מעלות / אינו משתעל וחש בטוב / לא שהה בקרבת חולה מאומת. מעסיק המבקש להעסיק את כל עובדיו חייב בנוסף לרשימה לעיל למנות גם אחראי קורונה, לתעד נוכחות והצהרת עובדים, למדוד חום ולתעד, להצהיר באופן אישי ולקחת אחריות.
מקומות אלו יהנו מ"תו סגול" יש לעקוב אחר הנחיות משרד הבריאות.
ג. גם מוסדות חינוך יכולים להעסיק בשטח את צוות עבודה ניהול מינהל ותפעול (מזכירה, הנח"ש, מנהל אדמיניסטרטיבי, אב בית וכן הלאה). אסורה נוכחות תלמידים (למעט במקום שהותר כמו חינוך מיוחד בהתאם לכללים שהותרו).

העסקה בשעות נוספות

בהתאם להוראת שעה מ17.03.20 ולמשך חודשיים או עד לסיום תקופת המשבר המוקדם מבין שניהם, למתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות. ניתן להעסיק עובד עד 90 שעות נוספות בחודש, ועד 67 שעות בשבוע. אורך יום עבודה לא יעלה על 14 שעות – עד 8 פעמים בחודש

שכר פרילנסרים

תשלום למרצים אומנים ונותני שירותים כנגד חשבונית / שכר מרצים בחלק מהמקרים מחייב את רוכש השרות בתשלום ביטוח לאומי בהתאם לצו מעסיקים. ראה חוזר ומצגת בהירה באתר לחץ כאן >>>.
לאור המשבר הוברר כי רוב רוכשי השירותים בארץ לא הכירו את הצו ולא הפרישו ביטוח לאומי. הפרילנסרים הזכאים לאבטלה, יכולים להגיש תביעה באמצעות דווח הכנסותיהם והצגת חשבוניות שלהם, ובהתאם לחוק המוסד לביטוח לאומי יכול להטיל את תשלום הגמלה על רוכש השרות. לרגל המשבר המוסד לביטוח לאומי בוחן אפשרות כי לפנים משורת הדין ידרוש מהמעסיקים רק את ההפרש בין שיעורי דמי הביטוח של עובד שכיר ומעסיק ביחד, לבין שיעורי דמי הביטוח של עובד עצמאי.

עבודה ושכר בתקופת החל"ת, האם מאפשרת המשך זכאות אבטלה?

באופן כללי הכלל הוא כי מדמי אבטלה ינוכה שכר או הכנסה אותה מקבל העובד, אולם קיימים מספר הקלות וגם החמרה – אין פיטורין או יציאה לחל"ת באופן חלקי.
מצ"ב קישור >>> לחוזר משרד מישו"ר מיום 5.4.2020 בעניין: עובד שצמצם עבודתו אצל אותו מעסיק, עובד יצא לחל"ת וממשיך לעבוד במקום עבודה נוסף , עובד יצא לחל"ת ומצא מקום עבודה חדש וחלקי

אם אין לכם עבודה מלאה לכלל העובדים, אל תתפתו להחזיר את כלל העובדים. העסקת של חצאי משרות של כלל העובדים גוררת את כלל העובדים לתמורה חלקית. ההמלצה, כי מקומות עבודה החוזרים לפעול רק באופן חלקי, ישכיל המעסיק לרכז משימות ועבודה אצל עובדים עד למשרה מלאה או כמעט משרה מלאה על מנת שיוכלו ליהנות משכר מלא ואת יתר העובדים להשאיר בחל"ת. האפשרות של ניצול שעות וימי חופשה גם היא לא תמיד מתאימה שכן מדובר במקדמה לעובד אשר במקרים בהם אינו זכאי לימי חופש רבים, יקוזז לו כסכום כספי. למרות האנרגיה הרבה הנדרשת להרכבת הפאזל, מומלץ להשקיע אנרגיה לטובת העובדים ולבחור מסלולי תמהיל מיטביים למעסיק ולעובד.

פרקטיקה לחישוב שכר חודש אפריל:

⇐ מתנות חג לפסח – יש לזקוף לעובדים ולסווג לעובדי חל"ת לתקופה קודם היציאה לחל"ת.
⇐ ביטו"ל בעבור עובדי חל"ת בחודש אפריל, שעבדו אף יום אחד, ישולם שכר וביטו"ל כרגיל.
⇐ עובדי חל"ת שלא הועסקו כלל בחודש אפריל, ידווח וישולם ברבעון הבא, בתחילת יולי, בטופס 102 מיוחד המופק ממערכת תוכנת השכר (בדקו בתוכנה שלכם והערכו כבר כעת).
⇐ צבירת זכויות יחסית במקרה של חל"ת: פנסיה, צבירת חופשה, צבירת מחלה והבראה. לא לשכוח לעדכן מידע של ימי עבודה ושעות עבודה גם בנתון האינפורמטיבי המופיע בתלוש.

מגזר ציבורי וכן מוסדות חינוך

בהתאם לתקנות שעת חירום לתקופה מיום 18 באפריל 2020 ועד ליום 31 באפריל 2020 – מחייב את כלל הגופים הציבוריים החברות הממשלתיות והרשויות המקומיות וכן תאגיד בריאות, גוף מתוקצב, גוף נתמך, וכן מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין וכן בעלים של פנימייה המפוקחת על ידי משרד החינוך.
מעסיקים אלו חייבים לשלם שכר כרגיל, לנצל 50% ימי חופשה ולהעסיק בשיעור 50%.
הסכם קודם חל מיום 22 במרץ 2020 ועד ליום 16 באפריל 2020 (כלומר עד סוף חג הפסח) והורה על ניצול ימי חופשה מלאים. הכללים בהסכם של "התקופה השנייה" זהים לכללים בהסכם הקודם של "התקופה הראשונה":
⇐ החופשה תעשה בהתאם ליתרת ימי חופשה צבורה של העובד וכן על חשבון מקדמה ימי חופשה עתידיים.
⇐ עובד בחופשה לא יהיה זכאי לדמי מחלה בתקופת החופשה האמורה למעט חריגים.
⇐ המבקש הקלה יכול לבקש בכתב מהממונה על השכר וזאת במקרה שלגוף יש קושי כלכלי ממשי לעמוד בהוראות החוזר. או במקרה שלא צפוי אפשרות ניצול חופש עתידי – שכן חלק ניכר מן העובדים בגוף זכאים לחופשה שנתית לפי חוק חופשה שנתית בלבד.
המעסיק יתאים את העבודה ליכולות העובד. עובד המתנגד לעבוד, יהיה ניתן לקזז לו נוכחות או לבצע ניצול חופשה מלאה. עובדת מעל גיל 67 שאסור לה לעבוד לא תשולב בעבודה ויש לבחון שילובה בעבודה מרחוק על מנת לאפשר לה לעבוד בשיעור כ 50%. במקרה ואינו מתאפשר לה או אינה מעוניינת לכאורה אפשרי לנצל ימי חופש מלאים.

גם משרד החינוך הורה על למידה מרחוק וניצול חלקי של ימי חופשה
המטרה בתוכנית האמורה הינה כי העובדים במוסדות החינוך יקבלו שכר מלא, יעבדו 50% וישלימו בחופשת הקיץ את יתרת 50% הימים.
בגני הילדים בבתי הספר היסודי וחטיבות ביניים – הסתדרות העובדים הכללית הגיעה להסכמה עם האוצר בהסכם קיבוצי נוסף שנחתם ביום 17.4.2020. הסתדרות המורים עדיין מתנגדת אך משרד האוצר חוזר ומורה מפורשות כי יש להעסיק את צוות ההוראה בשיעור 50% בלבד.
במוסדות על יסודי – ארגון המורים העל יסודי ממען לחתום על הסכמה שכזו ומתעקש לא לנצל כלל ימי חופשה וכי קיום לימודים בתקופת חופשת הקיץ תזכה את העובד בתוספת.
עובדי מינהל ותפעול – חוזרים לעבוד לצורכי התארגנות לפתיחת הלימודים ובהתאם לכללי משרד הבריאות. עובדי מינהל ותפעול יועסקו בהתאם לצורך. לגביהם היצמדות לשיעור 50% פחות קריטי שכן מספר ימי חופשת הקיץ שלהם נמוכה מלכתחילה באופן משמעותי מעובדי הוראה.

בחודש מרץ מספר ימי חופשה מנוצלים על חשבון חופשת הקיץ כ 9 ימים. (מה 15 לחודש ועד פסח)
בחודש אפריל מספר ימי חופשה מנוצלים כ 5 ימים (מפסח ועד סוף החודש בניכוי יום העצמאות)
יש לבדוק פרטנית סוג מוסד (חלק מהמוסדות המשיכו לפעול ימים נוספים) וכן הוראות משרד החינוך.

הרחבה בעניין מוסדות חינוך ופרקטיקה לעניין בחינת היקף וסכומי צוות המינהל המתוקצבים, בחוזר ייעודי למוסדות חינוך שיצא כרגיל ע"י משרד מישו"ר מיד בתחילת החודש.