בעקבות הבנות חדשות עם רשות המסים, תבחן אפשרות למתן חריגה בהוצאות הנהלה וכלליות (לעניין קבלת אישור לפי סעיף 46) לפי עניין, נסיבות ואופי פעילותו של כל ארגון בעל סגל עובדים מצומצם, שרוב פעילותו היא פעילות מטה, לרבות “ארגוני גג” של המגזר השלישי ובארגונים בעלי סגל עובדים מצומצם לפי העניין.