צו ההרחבה שיחול מ 1.7.16, מוסי על צו ההרחבה שפורסם ב- 2008 לפנסיה חובה. העדכונים המשמעותיים:
1. הגדלת אחוזי ההפרשות
גמל מעביד: 6.25% (ומ 1.1.17 – 6.5%) | גמל עובד: 5.75% (ומ 1.1.17 – 6%)
פיצויים: ללא שינוי – 6%.
2. הפרשות לאובדן כושר עבודה:
בצו הרחבה המקורי שפורסם ב2008 – היתה חובה שהקופה תכלול רכיב ביטוחי לאובדן כושר עבודה, אך לא היתה חובה של מינימום הפרשה.
כעת, נדרש שההפרשות של המעסיק יכסו ביטוח לאובדן כושר עבודה לפחות ל- 75% מהשכר.
בהפרשה לקופת פנסיה – הכיסוי הביטוחי קיים באופן מובנה.
בהפרשה לביטוח מנהלים – הכיסוי הביטוחי קיים כפי בחירת העובד. ולכן – בקופות ביטוח מנהלים – חובה על המעסיק לוודא הפרשה נוספת לקופת אובדן כושר עבודה.

לסיכום 3 הכללים הנוגעים לאובדן כושר עבודה:
א. הכיסוי יכסה לפחות 75% מהשכר.
ב. הפרשה לתגמולים תהיה לפחות בשיעור 5%.
ג. במידה ועלות הכיסוי הביטוחי + 5% תגמולים מעבר ל 6.25%, המעסיק נדרש להוסיף הפרשות נדרשות אך עד לתקרה של 7.5%.