בהתאם לתיקון לחוק: נוספה הגדרה לתקרת פיצויים כבר במועד ההפרשה. תקרה חודשית ללא מיסוי – 2,667 (32,000*8.33%) המשמעות היא כי במקרה והופרש לקופת פיצויים סכום שנתי גבוה מ 32,000, ימוסה הסכום העודף כבר בשנת ההפרשה, ולא רק בעת המשיכה.
הפרשה עודפת על התקרה תיתכן במקרים בהם שכר העובד המבוטח גבוה מהתקרה או כאשר מבצע המעסיק השלמת הפרשה בגין שנים קודמות.
עד לשנת 2017 לא היתה קיימת תקרה לגבי הפרשת המעסיק לפיצויים. פיצויים עודפים מעבר לתקרת הפטור מוסו רק כאשר משך העובד את כספי הפיצויים בעת פרישה. ( מעל 12,200 ₪ עבור כל שנת עבודה).