בשנה אחרונה נערכה בדיקה מקיפה של נוסחת חישוב מענק האיזון ברשויות מקומיות. בימים אלו הצוות המקצועי שמונה לביצוע הבדיקה, הגיש את מסקנותיו. התיקונים המוצעים אושרו בממשלה.

א. תיקון קביעת הכנסה מינימלית לנפש לרשויות באשכולות 1-4, באופן מדורג

עד היום – מינימום הכנסה מדרג אחיד

אשכול חברתי כלכלימינימום הכנסה עיריות ומועצות מקומיותמינימום הכנסה מועצות אזוריות
מדרג אחד3,6086,512

השינוי – מינימום הכנסה מדרג שונה בהתאם לאשכול חברתי

אשכול חברתי כלכלימינימום הכנסה עיריות ומועצות מקומיותמינימום הכנסה מועצות אזוריות
13,3566,056
23,4196,170
33,4826,284
43,5456,398
53,6086,512

בסופו של יום לאשכול החברתי לא ניתנה משמעות רב, וזאת בעקבות מגבלות מינימום הכנסה. גם ברשויות שהתקשו להשיג הכנסות ארנונה מלאות, לצורך חישוב המענק חושב מינימום הכנסה אחיד. בפרמטר מקסימום הוצאה, אכן היתה קיימת שונות לטובת רשויות באשכולות חלשים, אך לפרמטר זה משמעותיות פחותה כי בכל מקרה רשויות מוחלשות לא תמיד הגיעו למקסימום הוצאה.

השינוי במודל – מביא למשמעות רבה יותר בדרוג הסוציו – ולחלוקה מחודשת של הכספים בין הרשויות החזקות לחלשות. מעשית – המשמעות היא שבאשכולות חלשים ההפרש בין הכנסה לנפש להוצאה לנפש – יגדל, וכך גם סכום המענק בהתאמה.

לדוגמה: באשכול 1 – הופחת מינימום ההכנסה ב 252 ₪ לנפש, המשמעות לרשות בת 20 אלף תושבים – היא הגדלה תאורטית של מענק המודל ב 5 מיליון ₪.

סיכום השפעת האשכול החברתי על מענק האיזון ברשויות:
1. מקדם העדפה בגין אשכול הרשות (-15% ועד 10%)
2. שיעור גביה נדרשים בארנונה (עד כה פחות רלוונטי בגין מינימום הכנסה)
3. מקסום הוצאות, שונות לטובות רשויות חלשים.
4. פירעון מלוות – שיעור מוכר גבוה יותר
5. מגבלת גידול לעומת שנה קודמת בשיעור גבוה יותר.
6. וכעת – מדרג מינימום הכנסה נמוך יותר.

ב. הגדלת שיעור ההכרה בהוצאות הרשות לפנסיה

הנוסחה כיום מכירה באופן חלקי בהוצאות לפנסיה. (כ13.33% מההוצאה המוכרת לשכר ע"פ המודל. הוצאות פנסיה יותר משיעור זה הוכרו באופן מדורג – 40% – 75% לפי אשכול הרשות). ההצעה היא להכיר בשיעור נוסף של 90% על חלק הפנסיה שעד כה לא הוכר.

מתי יבוצע השינוי?
השינוי יעשה החל משנת 2017 על כלל הרשויות המקומיות באופן הדרגתי.
מודגש כי מענק המודל של הרשויות המקומיות לא יפחת בשל שינויים אלו. אולם בפועל בגלל מגבלת תקציב המענק, צפויה השפעה בעקיפין. מאחר ואפשרי כי יבוצע עדכון בנוסחאות המגבילות את הגידול השנתי במענק, לא ניתן לצפות כרגע במדויק לכל רשות את השפעה השינוי באופן אינידבידואלי.

בראייה כוללת ניתן לסכם

  1. אשכולות 1 ו-2 יצאו מורווחים, אשכולות 5-10 יצאו מופסדים, ובטווח אשכולות 3,4 – נשארים בטווח ולכאורה יעמדו בקירוב על מקומם.
  2. רשויות וותיקות אשר משקל הוצאות הפנסיה שלהן גבוה, תקבלנה מענק גדול יותר, מה שישליך על צמצום המענק ברשויות צעירות.