כלל מוסדות
1. ביגוד
החודש התקבלה תוספת תקציב עבור ביגוד ועודכנו עלויות המשרה בסעיפי התקציב הרלוונטיים. למעט: הכשרת עובדי הוראה תקציב הביגוד נכלל בערך השעה בפריסה שנתית.
חינוך מיוחד
2. קיזוז סיעות
בוצע עדכון התשלום לחודש יוני, במקביל קוזזה מקדמה ששולמה במרכב"ה.
3. העשרה ונלוות
בוצע תשלום בגין העשרה ונלוות חופשת קיץ אוגוסט במוסדות לחינוך מיוחד. התשלום מיועד להוצאות תחזוקה והעשרה, כולל שיפוי לסייעות.
על יסודי
4. קיזוז מנהל עוז לתמורה
מוסדות בחטיבה עליונה שתוקצבו בגין מנהל בעוז לתמורה כאשר בפועל מוסד לא זכאי, בוצע להם קיזוז החודש במרוכז בגין כל שנת הלימודים שחלפה.
5. עדכון תעריף שכ"ל תרבותי יחודי
בתאם לשיעור התקצוב 60% מוכפל הן בתקציב לשכר

[מספר שעות משתנה לפי שכבת גיל (1.25/1.42/1.43ש"ש) בהתאם עלות שעת עובד הוראה בוותק של 22 שנה] והן בתקציב הוצאות [מרכיב קבוע מוסד עיוני רגיל] ערך שנתי לתלמיד
כולל הבראה וביגוד (*)

שכבה ערך שנתי לתלמיד כולל הבראה וביגוד (*)
 
ט' 6,565 ש"ח
י' 7,319 ש"ח
י"א 7,322 ש"ח
י"ב 7,322 ש"ח

(*) הבראה וביגוד כ 400 ₪ לתלמיד, מתקבל ביוני יולי

יסודי
6. שיפוצי קיץ
תוקצבו בחודש הקודם, עודכנו החודש כלפי מטה, במעט, בכפוף למגבלת תקציב בתקנה… מאחר ובכל מקרה מדובר בתקציב מצומק שלא בו נתלתה תקוות מנהלי המוסדות לשדרוג המוסד בקיץ, אין משמעות של ממש בקיצוץ. הבדל של כ 200 ₪ למוסד רשמי (160 ₪ למוכשר ו 100 ₪ לפטור).

עלות תלמיד תוקצב חודש קודם בש"ח עלות לתלמיד עדכון נוכחי בש"ח דוגמא לבית ספר 8 כיתות בש"ח (*)
תלמידי רשמי 22.99 22.08 5,299
תלמידי מוכש"ר 17.24 16.56  3,974.4
תלמידים בפטור 12.64 12.15 2,916

(*) לפי ממוצע 30 תלמידים בכיתה. ובבית ספר חינוך מיוחד לפי 8 כיתות תקניות.